Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

- oficiálne stránky obce

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE HRONSKÉ KĽAČANY

Kultúra a šport

5.12.2017   16:00

mikulas_web.jpg

Kultúrny dom Hronské Kľačany

Mikuláš v Hronských Kľačanoch

Obec Hronské Kľačany pozýva všetky deti na stretnutie s Mikulášom 5. decembra 2017 (utorok) o 16:00 v Kultúrnom dome Hronské Kľačany.
Tešíme sa na Vás!


 

Členská schôdza Zákl. org. JDS Hronské Kľačany (18.10.2017)

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Poďakovanie za úrodu 2017

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 1/2017 - DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, DAŇ ZA PSA, DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA, DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY, DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE, DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA na kalendárny rok 2018

Obec Hronské Kľačany v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5, § 8 ods.2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2 , 3, 4 a 7, § 98, §98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje a vydáva:
 
Základné ustanovenia
 
1. Obecné zastupiteľstvo v Hronských Kľačanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpad ...viac...


 

Návrh VZN č. 2/2017 - MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2018

Obec Hronské Kľačany v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5 a 6, § 8 ods.2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2 , 3, 4 a 7, § 98, §98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  u s t a n o v u j e:
 
Základné ustanovenia
 
Obecné zastupiteľstvo v Hronských Kľačanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady v znení neskorší ...viac...


 

Návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hronské Kľačany na kalendárny rok 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:
 
všeobecne záväznom nariadení
 
§1
Predmet úpravy
1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšk ...viac...


 

Návrh VZN č. 4/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej a materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Hronské Kľačany na kalendárny rok 2018

Obec Hronské Kľačany v súlade s ustanoveniami  § 6 ods.1 a  § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov a na  základe ust. § 20 ods.3  zákona č. 245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s použitím ustanovení § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a:
 
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
 
(1) Obec je zriaďovateľom základnej školy: Základná škola Hronské Kľačany č. 322, Hronské Kľačany.
 
(2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľ ...viac...


 

Oznamy

Zber komunálneho odpadu - upozornenieVytlačiť
 

Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.


 
 

Výdaj jódových profylaktíkVytlačiť
 

jodid.jpg

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt v Hronských Kľačanoch, že vykonáva výdaj nových jódových profylaktík v obecnej knižnici. Dospelá osoba môže prevziať profylaktiká aj pre svojich rodinných príslušníkov. Staré tabletky treba priniesť a odovzdať pri preberaní nových tabliet.

 


 
 

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na 4. štvrťrok 2017Vytlačiť
 

odpad.gif

12.10.2017 09.11.2017 07.12.2017
26.10.2017 23.11.2017 21.12.2017

Prípadné zmeny budú vyhlásené v obecnom rozhlase.

 


 
 

Separovaný zber odpadu na 4. štvrťrok 2017Vytlačiť
 

Združenie obcí pre separovaný zber "TATIAR"

 

 

recyklacia.jpg

24. november 2017 (piatok) - papier

11. december 2017 (pondelok) - plasty

14. december 2017 (štvrtok) - (sklo)

 

 

 

- Separovaný odpad Vám nebude odobraný, ak bude obsahovať iné zložky odpadu.

- Informácie, požiadavky, sťažnosti: 036/6393226, PhDr. Janette Brnáková, www.tatiar.sk


AKO SEPAROVAŤ


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol1.jpg 

 

Stiahnite si aktuálne farské oznamy (20.11.2017 - 26.11.2017)

20.11.2017 - 26.11.2017 farske oznamy.pdf farske oznamy.pdf (254 kB)

 
 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com


Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 24.11.2017

meniny má: Emília

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

webygroup

Úvodná stránka