Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, DAŇ ZA PSA, DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA, DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY, DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE, DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA na kalendárny rok 2019

Dátum zverejnenia návrhu: 12.11.2018

Schválené: 26.11.2018

Účinnosť: 1.1.2019

Platné do: 31.12.2019

Obec Hronské Kľačany v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5, § 8 ods.2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2 , 3, 4 a 7, § 98, §98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje a vydáva:

 

Základné ustanovenia

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Hronských Kľačanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2019 daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za jadrové zariadenia

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania daní na území obce Hronské Kľačany v zdaňovacom období roku 2019.

                                                                                            

Druhy miestnych daní

 

Obec Hronské Kľačany ukladá dane nasledovne:

A, daň z nehnuteľnosti

B, daň za psa

C, daň za užívanie verejného priestranstva

D, daň za predajné automaty

E, daň za nevýherné hracie prístroje

F, daň za jadrové zariadenia

 

I. ČASŤ

§ 1

A. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

 

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa

a, daň z pozemkov

b, daň zo stavieb

c, daň z bytov a nebytových priestorov /ďalej len daň z bytov/

 

D A Ň   Z    P O Z E M K O V

§ 2

Základ dane

 

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2

 

§ 3

Sadzba dane

 

Správca dane určuje na území obce Hronské Kľačany ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:

 

Predmet dane

Hodnota poz.v eurách/1 m2

Sadzba dane v % zo základu

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

trvalé tráv. porasty

0,8577

 

 

0,30%

b) záhrady

1,8588

0,50%

c) zastavané plochy a nádvoria

ostatné plochy

1,8588

0,50%

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospod. lesy, rybníky a chov rýb a ostatné hospod. využívané vodné plochy

0,1991

0,30%

e) stavebné pozemky

18,5885

0,50%

 

D A Ň   Z O   S T A V I E B

 

§ 4

Predmet a sadzba dane

 

Správca dane určuje pre stavby na území obce Hronské Kľačany ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne v tomto členení:

 

Predmet dane

Sadzba dane za m2

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,100

b) stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby na skladovanie vlastnej poľnohospod. produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,100

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,200

d) samostatne stojace garáže

0,300

e) stavby hromadných garáží

0,300

f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou

0,300

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,400

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

1,000

I) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

0,300

 

Sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,040 eura / m2 za každé ďalšie  podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

 

D A Ň   Z   B Y T O V

 

§ 5

Predmet dane a sadzba dane

 

Správca dane určuje pre byty a nebytové priestory na území obce Hronské Kľačany ročnú sadzbu dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome nasledovne v tomto členení:

 

1) Daň z bytov za každý začatý m2 podlahovej plochy

0,100

2) Nebytový priestor, ktorý neslúži na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

0,300

3) Nebytový priestor, ktorý sa využíva na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

1,000

 

Oslobodenie od dane a zníženie dane

§ 6

1.Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje nasledovné pozemky na území obce Hronské Kľačany:

a, pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky

b, pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

 

2. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov na území obce Hronské Kľačany:

a, stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam

b, 30% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

c, 30% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších

ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

3. Daňovník uplatní nárok na zníženie dane v priznaní k dani z nehnuteľnosti, alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane, najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. V prípade, ak mu nevzniká povinnosť podať daňové priznanie predloží doklad preukazujúci nárok na zníženie dane a to fotokópiu držiteľa preukazu ZŤP do 31. januára zdaňovacieho obdobia

 

B. DAŇ ZA PSA

§ 6

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou

 

§ 7

Sadzba dane

 

1. Sadzba dane je:

    a) 5,00 eura ročne, za jedného psa 

    b) a za každého ďalšieho 5,00 eura

 

C. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 8

 

Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

 

§ 9

Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo využíva.

 

§ 10

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

 

§ 11

Sadzba dane

 

Predmet dane

Sadzba dane/m2/deň

a) pre účely predaja všeobecne

0,33 eur

b) za trvalé parkovanie vozidiel

0,06 eur

c) pre ostatné účely ( napr. uloženie lunaparku, cirkusu, uloženie stavebného materiálu a pod.)

0,26 eur

d) odstavené nepojazdné mot. vozidlá 

0,33 eur

 

§ 12

Oslobodenie

1. Odstavené nepojazdné vozidla, ktoré užívateľ odstráni do 48 hodín. Po uplynutí tejto doby platí základná sadzba.

2. Od sadzby dane za využívanie verejného priestranstva sú oslobodené verejné, kultúrne a športové podujatie bez vstupného alebo tie, pri ktorých je celý výťažok zo vstupného poukázaný na charitatívne účely.

3. Od sadzby dane sú oslobodené užívania verejných priestranstiev v súvislosti s opravami a rekonštrukciou.

 

D. DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

§ 13

Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú lístky verejnej dopravy.

 

§ 14

Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

 

§ 15

Sadzba dane

Sadzba dane sa určuje vo výške 66,38 eura na jeden predajný automat a kalendárny rok.

 

§ 16

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

E. DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

§ 17

Predmet dane

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

     a) elektronické prístroje na počítačové hry,

     b) mechanické prístroje, elektronické prístroje,  automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

§ 18

Daňovník

 

Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

§ 19

Základ dane

 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

§ 20

Sadzba dane

 

Sadzba dane za 1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok sa určuje 33,19 eura.

 

§ 21

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

F. DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA

 

§ 22

Predmet dane

 

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába  sa elektrická energia, a to aj časť kalendárneho roka.

 

§ 23

Daňovník

 

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

 

§ 24

Základ dane

 

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2 , ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.

 

§ 25

Sadzba dane

 

Sadzba dane je v obci Hronské Kľačany,  ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým  zariadením v Mochovciach v pásme 2.

 nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru     0,0013 eura za m2

 

§ 26

Oznamovacia povinnost

 

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

 

§ 27

Vyrubenie dane

 

Daň vyrubí správca dane rozhodnutím do 31.janurára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.

 

§ 28

Platenie dane

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

II. ČASŤ

 

§ 29

Záverečné ustanovenia

 

1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za  predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 1/2017.

4. Obecné zastupiteľstvo Obce Hronské Kľačany sa na tomto všeobecnom záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za  predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2019 uznieslo dňa 26.11.2018.

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2019.

V Hronských Kľačanoch 26.11.2018

 

Ing. Miroslav Kollár

starosta obce

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka