Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2018

Schválené: 4.12.2017

Vyhlásené: 5.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Platné do: 31.12.2018

Obec Hronské Kľačany v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5 a 6, § 8 ods.2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2 , 3, 4 a 7, § 98, §98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  u s t a n o v u j e:

 

Základné ustanovenia

 

Obecné zastupiteľstvo v Hronských Kľačanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2016 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku na území obce Hronské Kľačany v zdaňovacom období roku 2018

 

§ 1

                                               Poplatok za komunálne odpady.

 

            Obec Hronské Kľačany ustanovuje sadzbu poplatku za komunálne odpady:

 

                                       za liter komunálneho odpadu je 0,0363 eura

 

Výška miestneho poplatku je 12,00 eur/osoba a rok

 

                 Jednému občanovi prislúchajú 3 ks žetónov na kalendárny rok.

                                    Cena jedného žetónu je 4,00 eura.

 

Pôvodca a držiteľ odpadu  /každý rodinný dom/  je povinný si zabezpečiť minimálne jednu 110 l Kuka nádobu.

 

 

§ 2

Množstevný zber drobného stavebného odpadu

 

 

  1. Pri množstevnom zbere drobného a stavebného odpadu do kontejnera na Zbernom dvore pre fyzické osoby je poplatok vo výške 0,040 €/1 kg
  2. Poplatníci zaplatia poplatok na základe skutočne vyvezeného množstva odpadu na  Obecnom úrade v hotovosti.

 

§ 3

Splatnosť poplatku

 

1. Obec Hronské Kľačany vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

2. Poplatníci poplatok uhradia na základe vydaného rozhodnutia správcovi poplatku poštovou poukážkou.

 

§ 4

Zníženie poplatku za komunálne odpady

 

Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré sa poplatník preukáže na základe podkladov:

 

1. Ak sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí

- doručené čestné vyhlásenie člena rodiny

 

2. Obec bezplatne pridelí 10 ks žetónov občanom, držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou opatrovníka na 24 hod. /ZŤP-S/ a s trvalým pobytom v obci.

 

3.Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať starostovi obce pred termínom splatnosti poplatku.

 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31. januára príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tej lehote nepredloží príslušné doklady nárok na zníženie poplatku na toto zdaňovacie obdobie zaniká.

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

1.Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady v znení neskorších predpisov a zák. č. 563/2009 Zb. o správe daní /daňový poriadok/a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov.

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2016 zo dňa 28.11.2016.

3. Obecné zastupiteľstvo Obce Hronské Kľačany sa na tomto všeobecnom záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 uznieslo dňa 04.12.2017.

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2018.

 

V Hronských Kľačanoch 04.12.2017

 

                                                                                             Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                    starosta obce

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka