Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

- oficiálne webové sídlo obce

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRONSKÉ KĽAČANY č. 5/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Hronské Kľačany Vytlačiť
 

Obec Hronské Kľačany na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa ustanovenia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre Obec Hronské Kľačany toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN alebo nariadenie ).

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 5/2019

o škole a školských zariadeniach v obci Hronské Kľačany

 

Článok 1

Účel a predmet

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie, bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), navštevujúce Základnú školu Hronské Kľačany č.322, Školský klub detí pri Základnej škole Hronské Kľačany č.322, Školskú jedáleň pri Základnej škole Hronské Kľačany č.322 a Materskú školu Hronské Kľačany č.319 a Školskú jedáleň pri Materskej škole  - zriadené Obcou Hronské Kľačany.

 

Článok 2

Pôsobnosť

Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorí majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, navštevujúce školu a školské zariadenia uvedené v Článku 1. Zároveň sa vzťahuje na dospelých stravníkov stravujúcich sa v Školskej jedálni pri Základnej škole Hronské Kľačany a v Školskej jedálni pri Materskej škole.

 

Článok 3

Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku

 

 1. Termín zápisu.

Obec Hronské Kľačany v súlade s ustanovením § 20, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) ukladá riaditeľovi Základnej školy vykonať zápis detí, ktoré majú začať plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 

 1. Stanovenie dátumu a miesta zápisu.

Presný dátum a čas zápisu určí riaditeľ ZŠ Hronské Kľačany a písomne ho oznámi zriaďovateľovi do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať v školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.

 

 

Obec Hronské Kľačany určuje miesto zápisu v budove Základnej školy Hronské Kľačany č.322. Konkrétne miesto, t.j. miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis, určí riaditeľ základnej školy.

 

 1. Zverejnenie zápisu.

Obec Hronské Kľačany v súlade s ustanovením § 20, ods. 3 písm. a) školského zákona ukladá riaditeľovi Základnej školy Hronské Kľačany zverejniť do 31. januára príslušného kalendárneho roka miesto a čas zápisu k nasledujúcemu školskému roku pre zákonných zástupcov, po dohode so zriaďovateľom takto:

 • na budove Základnej školy Hronské Kľačany č.322,
 • na internetovej stránke Obce Hronské Kľačany,
 • na internetovej stránke Základnej školy Hronské Kľačany č.322
 • vyhlásením v obecnom rozhlase.

 

4.Požiadavky Základnej školy v Hronských Kľačanoch pri zápise žiaka.

V súlade s § 20, ods. 4 školského zákona, základná škola pri zápise žiaka vyžaduje tieto osobné údaje:    

 1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
 2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

 

Článok 4

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Hronské Kľačany č.319

 

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Hronské Kľačany.
  1. Obec Hronské Kľačany v súlade s ustanovením § 28, ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume  8,00 €.
  2. Obec Hronské Kľačany v súlade s ustanovením § 28, ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa  v ma-

terskej škole, pri návšteve viac detí z jednej rodiny, za jedno dieťa vo výške 6,00 €

 

 1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov, za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca dieťaťa zo zákona neuhrádza za dieťa:
  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je

            poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona

č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi zákonný zástupca dieťaťa predloží v septembri, januári a máji bežného roka.

 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole po písomnom požiadaní, na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

           

 1. Termín a spôsob platby určí riaditeľ materskej školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na verejne prístupnom mieste v rámci budovy materskej školy a webovom sídle obce.

 

 1. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ   materskej školy Hronské Kľačany,  v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok 5

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí pri Základnej škole Hronské Kľačany

 

 1. Obec Hronské Kľačany v súlade s ustanovením § 114, ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej škole vo výške 6,00 €, za každé dieťa navštevujúce školský klub detí.

 

 1. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa VZN č.5/2019 čl.5 ods.1 ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

 1. Termín a spôsob platby určí riaditeľ základnej školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle školy.

 

 1. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ Základnej školy Hronské Kľačany, v súlade s ustanovením § 5, ods. 3 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Článok 6

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady

 

 1. Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo   podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

 

 1. Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne.

 

 1. Výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov školy a školských zariadení a iné fyzické osoby určí riaditeľ školy a zriaďovateľ prepočtom skutočných nákladov na mzdy a prevádzku školských  jedální za predchádzajúci kalendárny rok.

 

 1. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu režijných nákladov, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, okrem detí a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 1. Príspevok  zákonného  zástupcu  dieťaťa  materskej  školy  na  čiastočnú  úhradu  nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu, ktoré je vo veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

 

 1. Príspevok  zákonného  zástupcu  dieťaťa  materskej  školy  na  čiastočnú  úhradu  nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v

       materskej škole.

 

 1. Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka podľa osobitného právneho predpisu, ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole.

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.

 

 1. Dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 €(dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka podľa osobitného právneho predpisu) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej alebo základnej škole. 

 

 1. V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia osobitného právneho predpisu v termíne stanovenom vnútorným poriadkom školy, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné náklady. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných prepisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň ale najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná a vecná náhrada neposkytuje.

 

 1. Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu vyplatí zriaďovateľ prostredníctvom školy zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka. Termín, spôsob platby a ďalšie podmienky určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na webovom sídle školy a verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy.

 

 1. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred. Zákonný zástupca je povinný zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 10,00 €, ktorá bude použitá na nákup potravín pre prípad, že zákonný zástupca včas neodhlási žiaka zo stravy v súlade s prevádzkovým poriadkom školy a na vyrovnanie finančného rozdielu vrátenej odčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

 

 1. Ak zákonný zástupca dieťaťa nezaplatí finančnú zábezpeku do dňa prihlásenia dieťaťa na stravu, dieťa bude automaticky vylúčené zo stravy a znovu prihlásené po jej úhrade. Po vyčerpaní ½ finančnej zábezpeky je možné opätovne zábezpeku žiadať.

 

 1. Termín a spôsob platby určí riaditeľ základnej školy a materskej školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle školy a obce.

 

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 

 1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 1/2019 zo dňa 17.01.2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, VZN č.2/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ zo dňa 10.9.2012, VZN č. 1/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, VZN č.1/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole v Hronských Kľačanoch a Materskej školy v Hronských Kľačanoch.

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Hronské Kľačany nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.

 

 1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hronských Kľačanoch.

 

Ing. Jozef Chudý

starosta obce


 

Počet videní: 173


 

Kultúra a šport

16.8. - 8.9.2019   10:00

hronske-klacany.jpg

Bratislava, Kostol Klarisky

Výstava "Party v 21. storočí"

V Klariskách zažijete unikátnu výstavu Party v 21. storočí (12.8. – 8.9.) - kolekcie obrazov takmer zaniknutých slovenských párt, ktoré unikátnym spôsobom spájajú fotografiu, facepainting a umeleckú maľbu. Ide o veľkolepý spoločný projekt fotografov Ľubomíra Saba a Zuzany Sénašiovej, maliarky Sarah I. Avni a etnologičky Kataríny Chabrečekovej, ktorého zámerom je pomocou moderného umenia reprezentovať a spájať kultúru, tradičné hodnoty a históriu Slovákov, ako aj národnostných menšín žijúcich na Slovensku.

Súčasťou výstavy je aj kľačianska parta.


 

12.9. - 15.9.2019   18:00

taki_sme_web.jpg

Kultúrny dom Hronské Kľačany

TAKÍ SME Medzinárodný folklórny festival

12. 9. 2019 o 18:00
Otvárací ceremoniál festivalu za účasti domácich a zahraničných folklórnych kolektívov
Domáci vystupujúci:
DFS pri MŠ Ďatelinka
DFS pri ZŠ Kľačanček
FSk Hron
Zahraniční hostia:
FS ZPIT Ziemi Boleslawieckiej, Boleslawiec, Poľsko
FS Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, Maďarsko
DFS Lĩgo, Riga, Lotyšsko
Univerzitný súbor ľudovej hudby Jaunimelis, Vilnius, Litva

VSTUP VOĽNÝ

Z podujatia bude zhotovený fotozáznam zverejnený na stránke www.hronskeklacany.sk.

Festival pokračuje ďalšími vystúpeniami v Leviciach, Šahách, Želiezovciach a Plášťovciach.


 

14.9.2019   06:00

kráľova hoľa.jpg

Kráľova hoľa

Výstup na Kráľovu hoľu

MO MS Hronské Kľačany vás pozýva na výstup na Kráľovu hoľu.
Výstup bude od Šumiacu cez chatu pod Kráľovou hoľou až na vrchol Kráľovej hole, zostup smerom od Telgártu.
Cena: dospelí: 10 €, deti: 5 €
Prihlásiť sa môžete do 6.9.2019 u p. Považana na č.d. 528.


 

Kultúra a šport

OZNAMY

Kosenie cintorína

cintorín_1.jpg


Oznamujeme občanom, že od 26.8.2019 (pondelok) začínajú pracovníci obecného úradu kosiť cintorín (v prípade priaznivého počasia). Prosíme preto majiteľov hrobových miest, aby si hroby zabezpeč ...viac...


 

Divadelné predstavenie Sedem žien na krku

sedem-zien-na-krku.jpg


ZO JDS v Hronských Kľačanoch organizuje zájazd na divadelné predstavenie do Kozároviec s názvom "Sedem žien na krku", ktoré bude dňa 8. septembra 2019 o 15:00. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u ...viac...


 

Zber komunálneho odpadu

 

odpad.gif29.08.2019
 
 
 
 
Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

 

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.

 

Zber separovaného odpadu

 

26. august 2019 (pondelok) - PLASTY: STARÁ DEDINA, KIKINDA, ZA KOVÁČOM, CINTORÍNSKA 1,2, ZÁHUMNIE

4. september 2019 (streda) - PLASTY: VYSTRKOV, NOVÁ DEDINA, ZÁHRADNÁ, MLYNSKÁ

16. september 2019 (pondelok) - PLASTY: STARÁ DEDINA, KIKINDA, ZA KOVÁČOM, CINTORÍNSKA 1,2, ZÁHUMNIE

viac...


 

Africký mor ošípaných – dôležité upozornenie

prasa.jpg


V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošípaných od neregistrovaných ...viac...


 

Aktuálne farské oznamy

kostol1.jpg

 
 
Stiahnite si aktuálne farské oznamy (19.08.2019 - 25.08.2019)
viac...


 

Letné kino pre deti

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 
bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 
bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 

Ďalšie fotogalérie

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka