Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

- oficiálne webové sídlo obce

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE HRONSKÉ KĽAČANY č. 6/2019 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhové miesto a pre príležitostné trhy v obci Hronské KľačanyVytlačiť
 

Obecné  zastupiteľstvo obce  Hronské Kľačany na základe § 4 ods.3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vydáva toto

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 6/2019

o určení podmienok predaja výrobkov

a poskytovaní služieb na trhových miestach,  a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhové miesto  a pre príležitostné trhy v obci Hronské Kľačany

 

 

Článok 1

Účel všeobecne záväzného nariadenia

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Hronské Kľačany, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN.

 

Článok 2

Základné pojmy

 

 1. Na účely tohto VZN sa rozumie:
 1. trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
 2. trhoviskom  nekryté  alebo  čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
 3. tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach,
 4. príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
 5. ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou : za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa stavebného zákona.
 6. stánkom s trvalým stanovišťom, stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vo vlastníctve predávajúceho alebo prenajatý predávajúcemu.
 1. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh.
 2. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.
 3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

 

Článok 3

Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

 

 1. Trhové miesto zriaďuje obec Hronské Kľačany (ďalej len „obec“). Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec.Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebov nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
 2. Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosťa kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť podobných akcií vo verejnom záujme.
 3. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste. Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa čl.  10 tohto VZN a predloží doklady podľa odseku 5 tohto ustanovenia VZN.
 4. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Splnenie podmienok podľa čl. 10 sa preukazuje s predložením:
 1. kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba podľa čl. 10 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
 2. čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plody, ak je žiadateľom osoba podľa čl.  10 písm. b),
 3. čestnéhovyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa čl.  10 písm. c).
 1. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj
 1. doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
 2. fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
 1. Žiadateľ, ak je osoba podľa čl.  10 písm. b), sa  preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
 2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec nepovolilo je zakázaný.
 3. Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje príslušnými zákonmi určené podmienky.

 

Článok 4

Správa trhoviska, príležitostných trhov a ostatných trhových miest

 

 1. Za správcu trhoviska alebo príležitostného trhu sa na účely tohto VZN považuje zriaďovateľ trhoviska alebo príležitostného trhu alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska a príležitostného trhu, a ktorej bola správa trhoviska alebo príležitostného trhu zverená jeho zriaďovateľom.

 

 1. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec Hronské Kľačany. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou,v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh, za správcu trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru.

 

Článok  5

Práva a povinnosti správcu trhového miesta  a príležitostného trhu

 

 1. Pre trhové miesto  a príležitostný trh je správca povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý obec po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.

 

Trhový poriadok je správca povinný zverejniť na viditeľnom mieste.

 1. Trhový poriadok musí obsahovať:
 1. určenie priestranstva trhového miesta a príležitostného trhu,
 2. označenie trhového miesta  a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných službách,
 3. podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať,
 4. údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,
 5. pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení,
 6. spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu, nebytový priestor alebo určenie miestnej dane za užívanie verejného priestranstva na príležitostných trhoch,
 7. pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky,
 8. meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba.
 1. Správca trhového miesta  je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
 2. Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho:
 1. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (podľa osobitných predpisov) a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
 2. doklad o nadobudnutí tovaru,
 3. používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice  podľa osobitných predpisov,
 4. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
 5. dodržiavanie trhového poriadku,
 6. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch. Primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhového miesta individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.
 1. Pri predaji húb správca trhového miesta kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho. Správca trhového mieta bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.
 2. Správca trhového miesta vydáva povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom mieste.
 3. Oprávnenie na podnikanie (odsek 4 písm. a/) a doklad o nadobudnutí tovaru (odsek 4 písm. b/) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve (na príležitostných trhoch) a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

 

Článok  6

Sortiment a obmedzenia predaja

 

 1. Na trhových miestach možno predávať:
 1. potravinový tovar
 1. ovocie a zelenina, predajca musí byť zaregistrovaný na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 360/2001 Z.z. na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
 2. kvasená kapusta a iná kvasená zelenina,
 3. sušené ovocie, orechy, mandle, pukance, jadierka, spracované a balené oprávnenými výrobcami,
 4. čerstvé huby, za predpokladu, že predávajúci má platné „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb“,
 5. slepačie vajcia po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín (§ 21 zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách),
 6. chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín podľa osobitného predpisu,
 7. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín podľa osobitného predpisu,
 8. mäso, mäsové výrobky iba z pojazdných prevádzkárni, na prevádzkovanie ktorých bolo  vydané súhlasného stanovisko príslušného orgánu úradnej kontroly potravín podľa osobitného predpisu,
 9. mlieko, mliečne výrobky iba z pojazdných prevádzkárni, na prevádzkovanie ktorých bolovydané súhlasného stanoviskapríslušného orgánu úradnej kontroly potravín podľa osobitného predpisu,
 10. cukrárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín podľa osobitného predpisu,
 11. med a včelie produkty, pri vlastnej produkcii sa predávajúci preukáže potvrdením o registráii včelára podľa zákona o veterinárnej starostlitovsti na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
 12. lesné plodiny,
 13. ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty,
 14. medovníky, trdelníky,
 15. trhové konzumné ryby možno predávať len vo zvlášť vyhradenom priestore a so súhlasom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
 16. byliny a koreniny čerstvé a sušené,

     17.  jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste

 1. ostatný tovar

1 .kvetiny, sadenice, semená, ovocné stromy, okrasné kríky,

      2. vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,

3. remeselné a umelecké výrobky s ukážkami tradičných remesiel,

      4. drobný tovar,

      5. výrobky z prútia a kože,

6. výrobky zo skla, keramiky a porcelánu,

      7. ozdoby a dekorácie,

      8. náradie a pomôcky pre farmárov,

      9 .textilné, odevné výrobky a obuv,

     10. papierenský tovar, drogériový tovar a kozmetika,

     11. ručne vyrábané hračky a iné hračky,

     12. knihy,

     13. športové potreby,

     14. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom   množstve občanmi medzi sebou.

 

 1. Spotrebné výrobky, uvedené v odseku 1 písm. b) tohto ustanovenia VZN,najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu na území obce predávať aj pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.  Športové potreby sa môžu predávať aj v pojazdných predajniach.
 2. Obmedzenia podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

 

§ 7

Zákaz predaja niektorých výrobkov

 

 1. Na trhových miestach je zakázané predávať:
 1. zbrane a strelivo,
 2. výbušniny a pyrotechnické výrobky,
 3. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
 4. tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
 5. liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
 6. jedy, omamné a psychotropné látky,
 7. lieky,
 8. automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
 9. chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,
 10. živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizovanézväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
 11. chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
 12. huby, okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov

 

Článok  8

Druhy poskytovaných služieb

 

Na trhových miestach obce Hronské Kľačany možno poskytovať tieto služby:

 1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
 2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
 3. oprava dáždnikov
 4. oprava a čistenie obuvi
 5. kľúčové služby
 6. čistenie peria
 7. meranie zraku
 8. meranie krvného tlaku

 

Článok  9

Ambulantný predaj na území obce Hronské Kľačany

 

 1. V obci Hronské Kľačany sa ambulantne môže predávať
 1. knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
 2. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 3. spotrebné výrobky, ustanovenie § 6 ods. 3 tým nie je dotknuté,
 4. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
 5. balená zmrzlina,
 6. ovocie a zelenina,
 7. potraviny - balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín podľa osobitného predpisu
 8. kvetiny, ozdobné vence , sviece, kahance, vianočné stromčeky,
 9. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
 10. trhové konzumné ryby možno ponúknuť len vo zvlášť vyhradenom priestore a so súhlasom príslušnej regionálnej a potravinovej správy.
 1. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.
 2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v obci s ambulantným predajom musí vyhovovať technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam stanoveným v osobitných právnych predpisoch.
 3. Na  trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú povinnosti a ustanovenia tohto VZN.
 4. Daň, výška dane a platenie dane za užívanie verejného priestranstva na zriadenom trhovom mieste na ambulantný predaj na území obce Hronské Kľačany sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o miestnych daniach. To neplatí pri ambulantnom predaji na priestranstve vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.

 

Článok  10

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach

 

Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:

 1. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 2. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskejalebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny,
 3. fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
 4. fyzické osoby, ktoré su autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

 

Článok  11

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

 

 1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
 1. označiť svoje predajné zariadenie na viditeľnom mieste:

aa) obchodným menom a sídlom,

ab) menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť,

 1. dodržiavať trhový poriadok trhového miesta a príležitostného trhu,
 2. používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu elektronickú pokladnicu
 3. udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
 4. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
 5. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
 6. dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov.
 1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánom dozoru:
 1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
 2. povolenie na užívanie predajného zariadenia, predajnej plochy a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení miestnej dane za predajné miesto na príležitostných trhoch,
 3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
 4. pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
 5. pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí,
 6. doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
 1. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach (čl. 10 ods. 1 písm. b) je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tieto nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
 2. Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce na trhových miestach sú povinné dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy a povinnosti určené týmto VZN.
 3. Pri predaji potravinárskych výrobkov je predávajúci povinný predložiť obci:
 1. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým je povolený ambulantný predaj potravín, hotových pokrmov a nápojov,
 2. potvrdenie príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len RVPS) o vykonaní oznámenia činností súvisiacich s uvádzaním potravín do obehu,
 3. potvrdenie príslušnej RVPS o registrácii prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu, pokiaľ sa jedná o priamy predaj malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu z vlastnej produkcie.

 

Článok  12

Trhové miesta, druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov

 

1. Ambulantný predaj

 

Trhové miesto: Verejné priestranstvo pri KD

Správca: Obec Hronské Kľačany

 

Predajný a prevádzkový čas:

V pondelok – piatok od 8.00 hod, do 18.00 hod.

V sobotu od 8.00 hod. – 12.00 hod.

 

 1. Príležitostné trhy:

 

 1. Hodový jarmok

Správca: Obec Hronské Kľačany

Miesto konania: na vyhradenom verejnom priestranstve na ulici Stará dedina a Kikinda,

Štadión futbalového ihriska a jeho okolie, vymedzené prietory pri škole, okolie vodnej nádrže, park, okolie mlyna

Termín konania: každoročne v mesiaci jún

Predajná doba: piatok – pondelok   - od 8.00 hod – 22.00 hod

 

 1. Vianočné trhy

Správca: Obec Hronské Kľačany

Miesto konania: Priestory kultúrneho domu – vestibul, malá a veľká sála, átrium, verejné

priestranstvo v okolí kultúrneho domu, pred kostolom

Termín konania: každoročne pred vianočnými sviatkami. Presný termín konania vianočných trhov určuje obec Hronské Kľačany

Predajná doba:           od 8.00 hod. do 22.00 hod.,

 

 1. Dožinkové slávnosti

Správca: Obec Hronské Kľačany

Miesto konania: verejné priestranstvo v okolí kultúrneho domu, okolie vodnej nádrže,

areál školy, okolie mlyna

Termín konania: júl - august

Predajná doba: sobota – od 8.00 hod – 22.00 hod

 

      d) Farmárske trhy

           Správca: Obec Hronské Kľačany

           Miesto konania: Priestory kultúrneho domu – vestibul, malá a veľká sála, átrium

           Termín konania: marec

           Predajná doba: sobota – od 8.00 – 22.00 hod

 

      e) Jarná a jesenná burza detského ošatenia

          Správca: Obec Hronské Kľačany

          Miesto konania: Priestory kultúrneho domu – vestibul, malá a veľká sála

          Termín konania: február – marec

                                     september – október

 

 1. Obec môže povoliť usporiadanie aj iných príležitostných trhov v súlade s potrebami obyvateľov obce, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto VZN.

 

Článok 13

Orgány dozoru a sankcie

 

 1. Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hronské Kľačany podľa tohto VZN vykonávajú  a to:
 1. Slovenská obchodná inšpekcia,
 2. orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
 3. poverení zamestnanci obce Hronské Kľačany.
 1. Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá
 1. zriadila trhové miesto bez povolenia obce, alebo správcovi trhového miesta,
 2. predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia obce  alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené obcou  na predaj,
 3. porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce.
 1. Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto na území obce alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste v obci Hronské Kľačany  alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach na území obce Hronské Kľačany .
 2. Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach opatrením podľa odseku 3, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.

 

Článok 14

Priestupky

 

 1. Priestupku podľa tohto VZN sa dopustí fyzická osoba, ktorá:
 1. zriadila trhové miesto bez povolenia obce  Hronské Kľačany,
 2. predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia obce Hronské Kľačany,
 3. predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené obcou Hronské Kľačany  na predaj,
 4. predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest,
 5. poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo katastrálneho územia obce.
 1. Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú orgány dozoru. Priestupky podľa odseku 1 písm. e) prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.
 2. Výnos pokút uložených obcou Hronské kľačany za priestupky podľa odseku 1 je príjmom rozpočtu mesta.
 3. Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch

 

 

Článok 15

Prechodné ustanovenia

 

 1. Trhové poriadky pre ambulatný predaj, príležitostné trhy sú prílohami tohto všeobecne záväzného nariadenia a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, a to:

 

 1. Trhový poriadok pre Hodový jarmok Hronských Kľačanoch /Príloha č.1/
 2. Trhový poriadok pre Vianočné trhy v Hronských Kľačanoch /Príloha č.2/
 3. Trhový poriadok pre Dožinkové slávnosti v Hronských Kľačanoch /Príloha č.3/
 4. Trhový poriadok pre Farmárske trhy v Hronských Kľačanoch /Príloha č.4/

 

Článok 16

Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hronských Kľačanochdňa 24.10.2019
 2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli, dňa …………

 

                                                                                  Ing. Jozef Chudý

                                                                                   starosta obce


 

Počet videní: 76


 

OZNAMY

Oznam pre majiteľov a držiteľov psov

pes.jpg


Na základe opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožn ...viac...


 

Zber komunálneho odpadu

 

odpad.gif24.10.2019
 
 
 
 
Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

 

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.

 

Zber separovaného odpadu

 

23. október 2019 (streda) - PLASTY: STARÁ DEDINA, KIKINDA, ZA KOVÁČOM, CINTORÍNSKA 1,2, ZÁHUMNIE

24. október 2019 (štvrtok) - SKLO

15. november 2019 (piatok) - PAPIER

18. november 2019 (pondelok) - PLASTY: VYSTRKOV, NOVÁ DEDINA, ZÁHRADNÁ, MLYNSKÁ

20. november 2019 (streda) - PLASTY: STARÁ DEDINA, KIKINDA, ZA KOVÁČOM, CINTORÍNSKA 1,2, ZÁHUMNIE

10. december 2019 (utorok) - PLASTY: VYSTRKOV, NOVÁ DEDINA, ZÁHRADNÁ, MLYNSKÁ

18. december 2019 (streda) - PLASTY: STARÁ DEDINA, KIKINDA, ZA KOVÁČOM, CINTORÍNSKA 1,2, ZÁHUMNIE

viac...


 

Aktuálne farské oznamy

kostol1.jpg

 
 
Stiahnite si aktuálne farské oznamy (14.10.2019 - 20.10.2019)
viac...


 

Takí sme 2019

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 
bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 
bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 
bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 
bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 
bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 
bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 
bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 
bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 
bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
Položky 1-40 z 63

Ďalšie fotogalérie

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka