Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Jozef Melicher

Doc. PhDr. Jozef Melicher

jozef melicher_web.jpg

historik, folklorista, spisovateľ, literárny kritik, pedagóg 
* 20.3.1929 Hronské Kľačany - ✝ 9.1.2008 Nitra

 

Krátky životopis:

Narodil sa 20. marca 1929 v Hronských Kľačanoch. V roku 1950 maturoval na učiteľskej akadémii v Leviciach. V rokoch 1960-1965 bol riaditeľom Okresného archívu v Leviciach. V rokoch 1966-1973 pôsobil ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre. Za svoje názory a postoje v rokoch 1968-1969 musel z fakulty odísť. Mal zákaz pedagogickej i publikačnej činnosti. V čase svojho existenčného postihu pracoval ako pomocný robotník v Bytovom podniku v Nitre, neskôr ako knihovník - bibliograf v Archeologickom ústave SAV v Nitre. V tomto období uverejňoval recenzie v týždenníku Nové knihy pod značkou “me”. Podobne mu vychádzali aj beletristické obrázky v podobe seriálu Z čilejkárskych historiek a vlastivedný seriál v Matičnom čítaní. Po rehabilitácii v roku 1990 sa vrátil na Pedagogickú fakultu v Nitre a prednášal dejiny slovenskej literatúry, etnokultúru a zamlčovanú literatúru. Žil a tvoril v Nitre.

 

TVORBA


Odborná literatúra

 • Zamlčovaná literatúra (1995)
 • Literárne stopy pod Zoborom (1999)
 • Literárne stopy pod Slovenskou bránou (2000)
 • Premeny folklórnych textov (2004)

Povesti

 • Tekovské povesti; Povesti, poverové a humoristické príbehy z dolného Pohronia (1989)
 • Hontianske povesti (1995)
 • Od Zobora po Sitno (1998)
 • Požitavské povesti (spolu s Jozefom Trubínim) (1998)

Ostatné

 • Krátky slovník nárečia slovenského tekovsko-čilejkárskeho (1996) – slovník nárečia z okolia Levíc
 • Čilejkárska rapsódia (1998) – obrázky s piesňovými vsuvkami

 

Výber z bibliografického kalendária

1929

 • narodil sa 20. marca v Hronských Kľačanoch, okres Levice. Otec Michal Melicher, poľnohospodársky robotník, matka Anna, rod. Valkovičová, domáca
 • 21. marca pokrstený v Starom Tekove, krstiaci kňaz: rím.-kat. farár Jozef Šrobár, bratislavský kanonik
 • v novembri sa rodina presťahovala do Levíc, na Krížny vrch

 

1934

 • začal chodiť do prvej triedy Rím.-kat. ľudovej školy v Hronských Kľačanoch. Učiteľ: Gejza Graus, správca školy.

 

1935

 • žiak Štátnej ľudovej školy v Leviciach

 

1938

 • žiak 5. a 6. (1939/40) slovenskej Maďarskej kráľovskej štátnej ľudovej školy v Leviciach

 

1940

 • žiak 1. a 2. triedy (1941/42) slovenského oddelenia Maďarskej kráľovskej štátnej meštianskej školy v Leviciach

 

1942

 • po zániku slovenského oddelenia meštianskej školy žiak 3. a 4. (1943/44) triedy Maďarskej kráľovskej štátnej meštianskej školy v Leviciach

 

1943

 • vydával ceruzkou písaný časopis JAS

 

1944

 • začal publikovať v mesačníku Spolku sv. Vojtecha Dobrý pastier. Príspevky sa nezachovali.
 • v školskom roku 1944/45 pre vojnové udalosti nenavštevoval nijakú školu. Pracoval doma ako príležitostný poľnohospodársky robotník.

 

1945

 • publikoval v levickom týždenníku Pohronie

 

1945

 • žiak 5. a 6. (1946/47) triedy Gymnázia v Leviciach

 

1946

 • redigoval študentský časopis levických gymnazistov Ozvena
 • začal publikovať v denníku Sloboda a v dvojtýždenníku Plameň, kde viedol rubriku aktualít Bez nadpisu (do roku 1948)

 

1947

 • pracoval ako výpomocný učiteľ v Jure nad Hronom (1947/48)

 

1948

 • pôsobil ako výpomocný učiteľ v Dolnom Ohaji (1948/49)

 

1949

 • po diferenčných skúškach študoval na Učiteľskej akadémii v Leviciach

 

1950

 • v máji zmaturoval s vyznamenaním
 • od 1. júla do 30. septembra učil na Strednej škole v Želiezovciach
 • vykonal vojenskú základnú službu v Banskej Bystrici (do roku 1952)

 

1952

 • 25. októbra sa oženil s Margitou Veselou
 • vychovávateľ v Baníckom učilišti v Kremnici (do roku 1953/54)

 

1954

 • učiteľ na odbornom učilišti pri Závode S.M.Kirova v Tlmačoch (do roku 1959)

 

1955

 • externe študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave odbor slovenský jazyk a literatúra (do roku 1962)

 

1960

 • pôsobil v Okresnom archíve v Leviciach ako samostatný archívny pracovník – vedúci archívu (do roku 1965)

 

1962

 • promoval s titulom promovaný filológ, nadobudol vysokoškolskú kvalifikáciu: učiteľ slovenčiny pre stredné školy

 

1963

 • stal sa predsedom krúžku historikov v Leviciach v rámci Slovenskej historickej spoločnosti SAV v Bratislave (do roku 1965)

 

1965

 • člen redakčnej rady ročenky Západoslovenského kraja Slavín

 

1966

 • na základe konkurzu bol prijatý na katedru slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre ako odborný asistent
 • od 20. júla do 10. augusta absolvoval Maďarský vzdelávací kurz na Univerzite Kossutha Lajosa v Debrecene

 

1967

 • prijatý na externú ašpirantúru v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Pre kádrový postih ju neukončil.

 

1969

 • v zimnom semestri 1969/70 bol na študijnom pobyte ako ašpirant Literárnohistorického ústavu Maďarskej akadémie vied v Budapešti u profesora László Sziklaya
 • zostavil zborník prác poslucháčov Pedagogickej fakulty v Nitre pod názvom Za svitania
 • zostavil bulletin Rok Matice slovenskej v Tlmačoch

 

1972

 • 17. mája absolvoval rigorózne pokračovanie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry a získal titul doktor filozofie (PhDr.). Téma doktorskej rigoróznej práce: Lyrický rozprávač Andrej Chudoba. Pre kádrový postih sa promócia oddialila až do 12.06.1978.

 

1973

 • dostal výpoveď z pracovného pomeru na Pedagogickej fakulte v Nitre na základe ustanovenia § 46, odst. 1, písm. e/ Zákonníka práce, pretože „v rokoch 1968-69 narušil socialistický spoločenský poriadok a nemá preto dôveru potrebnú na zastávanie doterajšej funkcie“ a „jeho publikačná činnosť bola v príkrom rozpore s cieľmi komunistickej výchovy“. Pritom nebol členom KSS.
 • v čase svojho existenčného postihu a obmedzenej publikačnej činnosti až do roku 1989 uverejňuje recenzie v týždenníku Nové knihy vďaka pochopeniu redaktora slovenskej časti Ctibora Štítnického najprv pod značkou me a potom pod celým menom. Podobne mu vychádzali aj beletristické obrázky v podobe seriálu Z čilejkárskych historiek a vlastivedný seriál v Matičnom čítaní (od roku 1973 anonymne). V tomto čase mu z ideologických dôvodov nevyšli rukopisy: Veselo i vážne o čilejkároch, Detský svet pod Slovenskej bránou, Každá mátoha inak máta.
 • 1. decembra nastúpil do Bytového podniku v Nitre so zaradením pomocný robotník

 

1974

 • vyšla kniha Andreja Chudobu: Sedemdesiatsedem povestí spod Slovenskej brány vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislve. Folklórne texty zozbieral Jozef Melicher a zbeletrizoval ich Andrej Chudoba. Meno spoluautora sa z kádrových dôvodov nemohlo uviesť.

 

1979

 • do roku 1989 pracoval v Archeologickom ústave Slovneske akadémie vied v Nitre ako knihovník – bibliograf. Vydal desať ročníkov Bibliografie slovenskej archeológie za roky 1980-1989. Ako spoluautor Bibliografie dějín Československa (Praha, Academia 1983, 1986, 1988 a 1990).
 • spracoval state o slovenskej archeológii za rok 1973-1977

 

1980

 • začali povestné turistické vychádzky s priateľmi (Andrej Chudoba, Jozef Gálus, Ľudovít Bakaj, Štefan Adam a i.), ktoré sa konali každoročne pod názvom Putovanie rodným krajom (nazývané tiež Stretnutia krížnovršskej inteligencie, Pochody rodným krajom, či Putovanie ochrancov rodného kraja)

 

1982

 • vydal ako samizdat zborník Verše vínorodých vŕškov. Malá antológia slovenskej poézie o víne a viniciach.

 

1983

 • zostavil bulletin k stretnutie rodákov Hronských Kľačian Kľačianske chýry. Redaktorka Mária Adamová.

 

1989

 • vo vydavateľstve vyšla kniha Tekovské povesti

 

1990

 • vrátil sa na Pedagogickú fakultu v Nitre, kde začal prednášať dejiny slovenskej literatúry, etnokultúru a zamlčovanú literatúru
 • Pedagogický ústav mesta Nitry mu vydal pomocné texty pre učiteľov Poézia katolíckej moderny

 

1991

 • v Okresnej knižnici v Leviciach vyšla publikácia Jozef Melicher Výberová personálna bibliografia za roky 1945-1990. Zostavila Mária Zátopková.
 • Krajský pedagogický ústav v Bratislave vydal Poéziu katolíckej moderny v druhom vydaní

 

1992

 • habilitoval sa na Pedagogickej fakulte v Nitre. Téma habilitačnej prednášky: Básnický idiolekt Rudolfa Dilonga. Témy habilitačnej súbornej práce: 1. Z interpretácií folklórnych textov, 2. O literárnom regionalizme, 3. Nad zamlčovanými autormi.
 • zúčastnil sa na prednáškové turné v Bulharsku o slovenskej katolíckej moderne a o slovenskej exilovej literatúre na sofijskej univerzite, v Mestskej knižnici a v Kultúrno-informačnom stredisku ČSFR v Sofii

 

1994

 • 26. apríla bol prijatý za člena Spolku slovenských spisovateľov
 • vyšla Poézia katolíckej moderny v treťom vydaní (Metodicksé centrum mesta Bratislavy)

 

1995

 • zostavil Pamätnicu k sedemstodvatsiatemu výročiu písomnej zmienky o rodnej obci: Hronské Kľačany v premenách času
 • 24. januára prednášal v Kultúrnom centre SR v Budapešti na tému: Katolícka spisba v didaktickej reflexii

 

1996

 • vyšla kniha Hontianske povesti
 • 2. mája na rozhlasovej stanici Devín herci Štátneho divadla v Košiciach čítali knihy Hontianske povesti
 • 14. novembra prednášal na konferencii o Pavlovi Straussovi na Katolíckej univerzite Petra Pázmaňa v Pilišskej Čabe (Maďarsko) na tému Pavol Strauss v kontexte slovenskej literárnej avantgardy
 • vyšla Zamlčovaná literatúra (rok vydania 1995 je v publikácii uvedený chybne)
 • vyšiel Krátky slovník nárečia slovenského tekovsko-čilejkárskeho (Bratislava, Print-Servis)

 

1997

 • 26. marca na rozhlasovej stanici Devín odznela jeho literárna relácia Čilejkárska rapsódia

 

1998

 • 20. januára na rozhlasovej stanici Devín odznelo jeho literárne pásmo Báseň ako modlitba o slovenskej katolíckej moderne v kontexte medzivojnovej poézie
 • vyšla Čilejkárska rapsódia vo vydavateľstve Zisk v Leviciach
 • 23. mája na rozhlasovej stanici Devín odznelo v relácii L-itinerár jeho literárne pásmo Zlomené krídla spirituálnej avantgardy po rokoch 1945 a 1948
 • 23. mája predniesol hodnotiaci prejav o poézii Miroslava Piusa a Pavla Stanislava na verejnej nahrávke Slovenského rozhlasu Básne a víno v Nemčiňanoch
 • vyšla kniha Požitavské povesti (Martin, Matica slovenská)
 • dokončieva publikácie Literárne stopy pod Slovenskou bránou, Literárne stopy pod Zoborom, Legendy a povesti spod Zobora, Od Zobora po Sitno

 

zdroje:

http://www.kniznicalevice.sk/osobnosti-a-pamiatky-regionu/osobnosti-regionu

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Melicher

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59201

Jozef Melicher - Personálna bibliografia (Tekovská knižnica v Leviciach, 1999)


 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka