Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

- oficiálne stránky obce

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE HRONSKÉ KĽAČANY

Kultúra a šport

22.9.2018   13:00

30_s_obfz logo_150.png

Hronské Kľačany - Rybník

6. kolo - IV. liga - ObM žiaci U15 - ObFZ Levice

Tím žiakov Hronských Kľačian odohrá zápas 6. kola IV. ligy - ObM žiakov U15 22. septembra 2018 o 13:00 s Rybníkom.


 

Vatra zvrchovanosti 2018

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

9. roč. futb. turnaja na počesť Borisa Berkeša, Petra Slušného a Ivana Štipku

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Žiadateľ            : KJD s.r.o., IČO: 50128744

v zastúpení       : konateľom Jozefom Kupčom         

so sídlom          : 935 29 Hronské Kľačany 684

 

požiadal dňa   : 14.7.2017 o vydanie stavebného povolenia  na dopravnú stavbu:

 

„9 RD Hronské Kľačany, časť SO 02 Prístupová komunikácia“,

ktorej účelom je výstavba novej spevnenej prístupovej komunikácie dĺžky cca 146,0 m s vjazdami pre navrhovanú výstavbu 9 ks rodinných domov v obci Hronské Kľačany, ktorá bude napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu obce,

 

v kat. území: Hronské Kľačany,                                         v obci: Hronské Kľačany,

na pozemkoch parc.č. : 1917/434, 1917/199 /stav C-KN/, 1917/153 /stav E-KN/.

 

Uvedeným dňom bolo stavebné konanie začaté.

                         

Obec Hronské Kľačany, ako miestne a vecne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 4 zákona č. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením
§ 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a  všetkým známym účastníkom konania.

            Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby,  u p ú š ť a  od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

            Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

            K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.

            V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

            Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov a do dokumentácie, ktorá bola priložená k návrhu je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice.

            Stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania aj verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona.

 

                       

                                                                                             Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                    starosta obce

 

Oznámenie vyvesené dňa: 10.10.2017

Platnosť do: 26.10.2017


 
 

OZNAMY

Cyklo-turistický zraz seniorov

JDS Hronské Kľačany oznamuje svojim členom, že 25. septembra 2018 sa uskutoční okresný cyklo-turistický zraz seniorov. Registrácia a štart cyklistov bude priebežne od 09:00 do 10:00 v Kalnej nad Hrono ...viac...


 

Vedúca obecnej knižnice oznamuje

Vedúca obecnej knižnice oznamuje, že knižnica bude od 17. do 21. septembra 2018 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
viac...


 

doktor.jpg

Obvodný lekár MUDr. Faško oznamuje občanom, že 21.9.2018 (piatok) nebude ordinovať. Zastupovať ho bude MUDr. Sklenárová v ambulancii SES Tlmače do 13:00.

viac...


 

Zber komunálneho odpadu

 

odpad.gif05. 07. 2018   02.08.2018   13.09.2018
19. 07. 2018   16.08.2018   27.09.2018
30.08.2018
 
 
 
Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

 

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.

viac...


 

Čo nepatrí do kanalizácie

čo nepatrí do kanalizácie_web.jpg


Cez jednotlivé domové kanalizačné prípojky je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov, kúpeľní a WC.
Do verejnej kanalizácie sa ...viac...


 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI

elekos1.jpg

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/ je neziskovým združením právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených v ...viac...


 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com


Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 21.9.2018

meniny má: Matúš

webygroup

Úvodná stránka