Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

- oficiálne stránky obce

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE HRONSKÉ KĽAČANY


 

Fašiangové posedenie 2018

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Žiadateľ            : KJD s.r.o., IČO: 50128744

v zastúpení       : konateľom Jozefom Kupčom         

so sídlom          : 935 29 Hronské Kľačany 684

 

požiadal dňa   : 14.7.2017 o vydanie stavebného povolenia  na dopravnú stavbu:

 

„9 RD Hronské Kľačany, časť SO 02 Prístupová komunikácia“,

ktorej účelom je výstavba novej spevnenej prístupovej komunikácie dĺžky cca 146,0 m s vjazdami pre navrhovanú výstavbu 9 ks rodinných domov v obci Hronské Kľačany, ktorá bude napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu obce,

 

v kat. území: Hronské Kľačany,                                         v obci: Hronské Kľačany,

na pozemkoch parc.č. : 1917/434, 1917/199 /stav C-KN/, 1917/153 /stav E-KN/.

 

Uvedeným dňom bolo stavebné konanie začaté.

                         

Obec Hronské Kľačany, ako miestne a vecne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 4 zákona č. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením
§ 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a  všetkým známym účastníkom konania.

            Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby,  u p ú š ť a  od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

            Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

            K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.

            V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

            Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov a do dokumentácie, ktorá bola priložená k návrhu je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice.

            Stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania aj verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona.

 

                       

                                                                                             Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                    starosta obce

 

Oznámenie vyvesené dňa: 10.10.2017

Platnosť do: 26.10.2017


 
 

Oznamy

Lekáreň Aura oznamuje...Vytlačiť
 

Vedúca lekárne Aura v Starom Tekove oznamuje, že lekáreň bude 21.02.2018 (streda) zatvorená.

 


 
 

Prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

grid.jpgZápadoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné domy:

 

 

 

06.03.2018 od 07:30 do 14:45

6, 53, 55-60, 66-69, 79-90, 120-126, 128, 129, 131, 133-142, 144, 146-148, 150-152, 155-157, 160, 163, 164, 250, 252, 253, 255-257

 

 


 
 

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na 1. štvrťrok 2018Vytlačiť
 

odpad.gif

04. 01. 2018 01. 02. 2018 01. 03. 2018
18. 01. 2018 15. 02. 2018 15. 03. 2018
    29. 03. 2018

Prípadné zmeny budú vyhlásené v obecnom rozhlase.
 

Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.

 


 
 

Zber separovaného odpadu na 1. štvrťrok 2018Vytlačiť
 

Združenie obcí pre separovaný zber "TATIAR"

 

 

recyklacia.jpg

23. február 2018 (piatok) - papier

8. marec 2018 (štvrtok) - kovy

12. marec 2018 (pondelok) - sklo

13. marec 2018 (utorok) - plasty

 

- Separovaný odpad Vám nebude odobraný, ak bude obsahovať iné zložky odpadu.

- Informácie, požiadavky, sťažnosti: 036/6393226, PhDr. Janette Brnáková, www.tatiar.sk


AKO SEPAROVAŤ


 
 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com


Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

webygroup

Úvodná stránka