Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

- oficiálne stránky obce

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE HRONSKÉ KĽAČANY

Kultúra a šport

14.12.2017   08:00

vianočná kvapka krvi 2017.jpg

Kultúrny dom

Vianočná kvapka krvi

Rodičovské združenie pri ZŠ Hronské Kľačany v spolupráci s obecným úradom, MUDr. Faškom a Národnou transfúznou službou Nitra organizuje "Vianočnú kvapku krvi" dňa 14.12.2017 (štvrtok) v čase od 8.00 - 11.00 hod. v malej sále KD v Hronských Kľačanoch. Pozývame všetkých dobrovoľných darcov krvi, ktorí môžu v tomto čase darovať krv ako aj prvodarcov, aby využili možnosť darovať krv v mieste svojho bydliska, kde bude na nich čakať kvalifikovaný tím pracovníkov a pohostenie pre darcov. Záujemcov prosíme, aby sa predbežne nahlásili telefonicky na OÚ.
Tešíme sa na vašu účasť.


 

Mikulášske posedenie s občanmi nad 60 rokov (10.12.2017)

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Stretnutie s Mikulášom 2017

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania Vytlačiť
 

Žiadateľ Západoslovenská distribučná, a.s. 

požiadal dňa 25.7.2017 o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„LE_Levice, VNK365, vývod VNK288, NNK, TS, VNK“ ,

ktorej účelom je výstavba elektroenergetických zariadení v obci Hronské Kľačany a Levice, s cieľom zabezpečenia kvalitnej  dodávky el. energie pre odberateľov, s členením stavby na:

Stavebné objekty:    

 • SO 01 – Trafostanica – stavebná časť,

SO 01.1 – Nová kiosková trafostanica,

SO 01.2  – Demontáž TS0041-002,

 

 • SO 02 – VN zemné káblové vedenie,

SO 02.1 – Nové VN zemné káblové vedenie,

SO 02.2 – Rekonštrukcia VN zemného káblového vedenia /stavebný objekt nie je predmetom tohto stavebného konania/,

 

 • SO 03 – VN vzdušné vedenie,

SO 03.1 – Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia /stavebný objekt nie je predmetom tohto stavebného konania/,

SO 03.2 – Demontáž VN vedenia,

 

 • SO 04 – NN zemné káblové vedenie,

Prevádzkové súbory:

 • PS 01 – Trafostanica - technologická časť,

 

v rozsahu:

 • Nová kiosková transformačná stanica typu EH1 – Elektro - Haramia 1 ks,
 • Nový transformátor o výkone 400 kVA 1 ks,
 • Modulárny VN rozvádzač s poľami KKKT 1 ks,
 • NN rozvádzač 10 vývodov 1 ks,
 • Kábel 22 kV VN 365  -  NA2XS2Y 3X1X240 mm2 , /rekonštrukcia/ dĺžka cca 1160 m,
 • Kábel 22 kV VN 288  -  NA2XS2Y 3X1X240 mm2 , /rekonštrukcia, výmena, nové/ dĺžka cca 1610 m,
 • Kábel 1 kV - NAYY-J,  4 x 240 mm 2 , dĺžka  cca 233 m,
 • Kábel 1 kV - NAYY-J,  4 x 95 mm 2 , dĺžka  cca 59 m,
 • Kábel 1 kV - NAYY-J,  4 x 25 mm 2 , dĺžka  cca 12 m,

 

v kat. území: Hronské Kľačany, Levice,        

v obci: Hronské Kľačany, Levice,        

na pozemkoch parc.č. v k.ú Hronské Kľačany:  1430, 1431, 1432/1 /stav E-KN/, 1375, 1432/2, 1442/2 /stav C-KN/,

na pozemkoch parc.č. v k.ú. Levice:  7515/25 /stav C-KN/ - líniová stavba.

 

Popis trasy  /stavebných objektov/ stavby:

Územie pre navrhovanú výstavbu sa nachádza kat. území Hronské Kľačany a Levice, v okrajových častiach obcí. Jestvujúca elektrifikačná sieť je vedená ako zemné káblové vedenie, kde existujúce VN káblové vedenia sú vedené v zeleni a križujú štátnu cestu II/564. Súčasťou návrhu je nová kiosková trafostanica, ktorá nahradí jestvujúcu trafostanicu č. TS0041-002, a bude napojená preslučkovaním z jestvujúceho VN zemného káblového vedenia č. 288. Z novej TS umiestnenej na pozemku parc.č. 1430 /stav E-KN/ budú vyvedené NN  zemné káblové vedenia v počte 7 ks, pre napájanie existujúcich odberateľov. Existujúce VN káblové vedenia sa nahradia novým káblovým vedením a to z dôvodu poruchovosti kábla a zabezpečenia spoľahlivosti prevádzky distribučnej siete. V rámci rekonštrukcie VN vzdušného vedenia sa úsek VN vedenia medzi pb. č. 9003 až 9006 vrátane UO č. 31/288, sa po realizácii stavby zdemontuje. Trasa káblových vedení je navrhnutá v extraviláne v časti poľnohospodárskej pôdy, v trávnatom teréne a krovinatom poraste a asfaltovými cestami. Narušené plochy sa po uložení káblov uvedú do pôvodného stavu. V projektovej dokumentácii uvádzané stavebné objekty „SO 02.2 – Rekonštrukcia VN zemného káblového vedenia“ a  „SO 03.1 – Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia“, nie sú predmetom tohto územného rozhodnutia.

 

Obec Hronské Kľačany, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov  (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a  všetkým účastníkom konania.

            Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby,  u p ú š ť a  od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

            Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

            K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.

            V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov a do dokumentácie, ktorá bola priložená k návrhu je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice.

            Stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania aj verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona.

 

Ing. Miroslav Kollár

starosta obce                                                                                


 
 

Oznamy

Zber komunálneho odpadu - upozornenieVytlačiť
 

Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.


 
 

Výdaj jódových profylaktíkVytlačiť
 

jodid.jpg

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt v Hronských Kľačanoch, že vykonáva výdaj nových jódových profylaktík v obecnej knižnici. Dospelá osoba môže prevziať profylaktiká aj pre svojich rodinných príslušníkov. Staré tabletky treba priniesť a odovzdať pri preberaní nových tabliet.

 


 
 

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na 4. štvrťrok 2017Vytlačiť
 

odpad.gif

12.10.2017 09.11.2017 07.12.2017
26.10.2017 23.11.2017 21.12.2017

Prípadné zmeny budú vyhlásené v obecnom rozhlase.

 


 
 

Zber separovaného odpadu na 4. štvrťrok 2017Vytlačiť
 

Združenie obcí pre separovaný zber "TATIAR"

 

 

recyklacia.jpg

 

11. december 2017 (pondelok) - plasty

14. december 2017 (štvrtok) - (sklo)

 

 

 

- Separovaný odpad Vám nebude odobraný, ak bude obsahovať iné zložky odpadu.

- Informácie, požiadavky, sťažnosti: 036/6393226, PhDr. Janette Brnáková, www.tatiar.sk


AKO SEPAROVAŤ


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol1.jpg 

 

Stiahnite si aktuálne farské oznamy (11. 12. 2017 - 17. 12. 2017)

11. 12. 2017 - 17. 12. 2017 farske_oznamy.pdf farske_oznamy.pdf (255.8 kB)

 
 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com


Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, súčasťou ktorej je aj prezentácia obce Hronské Kľačany.

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 13.12.2017

meniny má: Lucia

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

webygroup

Úvodná stránka