Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

- oficiálne stránky obce

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE HRONSKÉ KĽAČANY

Kultúra a šport

18.11.2017   20:00

plagat_ples.jpg

Kultúrny dom

Rodičovský ples

Rodičovské združenie pri ZŠ Hronské Kľačany Vás pozýva na RODIČOVSKÝ PLES, 18. novembra 2017 o 20:00 v Kultúrnom dome Hronské Kľačany.
O zábavu sapostará hudobná skupina Dušana Tarišku.
Vstupné 13€/osoba (večera, občerstvenie).
Každá vstupenka je zlosovateľná!
Predaj vstupeniek v predajni DUO Podseník.


 

Členská schôdza Zákl. org. JDS Hronské Kľačany (18.10.2017)

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Poďakovanie za úrodu 2017

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania Vytlačiť
 

Žiadateľ Západoslovenská distribučná, a.s. 

požiadal dňa 25.7.2017 o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„LE_Levice, VNK365, vývod VNK288, NNK, TS, VNK“ ,

ktorej účelom je výstavba elektroenergetických zariadení v obci Hronské Kľačany a Levice, s cieľom zabezpečenia kvalitnej  dodávky el. energie pre odberateľov, s členením stavby na:

Stavebné objekty:    

 • SO 01 – Trafostanica – stavebná časť,

SO 01.1 – Nová kiosková trafostanica,

SO 01.2  – Demontáž TS0041-002,

 

 • SO 02 – VN zemné káblové vedenie,

SO 02.1 – Nové VN zemné káblové vedenie,

SO 02.2 – Rekonštrukcia VN zemného káblového vedenia /stavebný objekt nie je predmetom tohto stavebného konania/,

 

 • SO 03 – VN vzdušné vedenie,

SO 03.1 – Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia /stavebný objekt nie je predmetom tohto stavebného konania/,

SO 03.2 – Demontáž VN vedenia,

 

 • SO 04 – NN zemné káblové vedenie,

Prevádzkové súbory:

 • PS 01 – Trafostanica - technologická časť,

 

v rozsahu:

 • Nová kiosková transformačná stanica typu EH1 – Elektro - Haramia 1 ks,
 • Nový transformátor o výkone 400 kVA 1 ks,
 • Modulárny VN rozvádzač s poľami KKKT 1 ks,
 • NN rozvádzač 10 vývodov 1 ks,
 • Kábel 22 kV VN 365  -  NA2XS2Y 3X1X240 mm2 , /rekonštrukcia/ dĺžka cca 1160 m,
 • Kábel 22 kV VN 288  -  NA2XS2Y 3X1X240 mm2 , /rekonštrukcia, výmena, nové/ dĺžka cca 1610 m,
 • Kábel 1 kV - NAYY-J,  4 x 240 mm 2 , dĺžka  cca 233 m,
 • Kábel 1 kV - NAYY-J,  4 x 95 mm 2 , dĺžka  cca 59 m,
 • Kábel 1 kV - NAYY-J,  4 x 25 mm 2 , dĺžka  cca 12 m,

 

v kat. území: Hronské Kľačany, Levice,        

v obci: Hronské Kľačany, Levice,        

na pozemkoch parc.č. v k.ú Hronské Kľačany:  1430, 1431, 1432/1 /stav E-KN/, 1375, 1432/2, 1442/2 /stav C-KN/,

na pozemkoch parc.č. v k.ú. Levice:  7515/25 /stav C-KN/ - líniová stavba.

 

Popis trasy  /stavebných objektov/ stavby:

Územie pre navrhovanú výstavbu sa nachádza kat. území Hronské Kľačany a Levice, v okrajových častiach obcí. Jestvujúca elektrifikačná sieť je vedená ako zemné káblové vedenie, kde existujúce VN káblové vedenia sú vedené v zeleni a križujú štátnu cestu II/564. Súčasťou návrhu je nová kiosková trafostanica, ktorá nahradí jestvujúcu trafostanicu č. TS0041-002, a bude napojená preslučkovaním z jestvujúceho VN zemného káblového vedenia č. 288. Z novej TS umiestnenej na pozemku parc.č. 1430 /stav E-KN/ budú vyvedené NN  zemné káblové vedenia v počte 7 ks, pre napájanie existujúcich odberateľov. Existujúce VN káblové vedenia sa nahradia novým káblovým vedením a to z dôvodu poruchovosti kábla a zabezpečenia spoľahlivosti prevádzky distribučnej siete. V rámci rekonštrukcie VN vzdušného vedenia sa úsek VN vedenia medzi pb. č. 9003 až 9006 vrátane UO č. 31/288, sa po realizácii stavby zdemontuje. Trasa káblových vedení je navrhnutá v extraviláne v časti poľnohospodárskej pôdy, v trávnatom teréne a krovinatom poraste a asfaltovými cestami. Narušené plochy sa po uložení káblov uvedú do pôvodného stavu. V projektovej dokumentácii uvádzané stavebné objekty „SO 02.2 – Rekonštrukcia VN zemného káblového vedenia“ a  „SO 03.1 – Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia“, nie sú predmetom tohto územného rozhodnutia.

 

Obec Hronské Kľačany, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov  (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a  všetkým účastníkom konania.

            Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby,  u p ú š ť a  od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

            Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

            K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.

            V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov a do dokumentácie, ktorá bola priložená k návrhu je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice.

            Stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania aj verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona.

 

Ing. Miroslav Kollár

starosta obce                                                                                


 
 

Oznamy

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na 4. štvrťrok 2017Vytlačiť
 

odpad.gif

12.10.2017 09.11.2017 07.12.2017
26.10.2017 23.11.2017 21.12.2017

Prípadné zmeny budú vyhlásené v obecnom rozhlase.

 


 
 

Separovaný zber odpadu na 4. štvrťrok 2017Vytlačiť
 

Združenie obcí pre separovaný zber "TATIAR"

 

 

recyklacia.jpg

16. október 2017 (pondelok) - plasty

13. november 2017 (pondelok) - plasty

24. november 2017 (piatok) - papier

11. december 2017 (pondelok) - plasty

14. december 2017 (štvrtok) - (sklo)

 

 

 

- Separovaný odpad Vám nebude odobraný, ak bude obsahovať iné zložky odpadu.

- Informácie, požiadavky, sťažnosti: 036/6393226, PhDr. Janette Brnáková, www.tatiar.sk


AKO SEPAROVAŤ


 
 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com


Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 21.10.2017

meniny má: Uršuľa

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

webygroup

Úvodná stránka