Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

- oficiálne stránky obce

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE HRONSKÉ KĽAČANY

Vatra zvrchovanosti 2018

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

9. roč. futb. turnaja na počesť Borisa Berkeša, Petra Slušného a Ivana Štipku

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania Vytlačiť
 

Žiadateľ Západoslovenská distribučná, a.s. 

požiadal dňa 25.7.2017 o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„LE_Levice, VNK365, vývod VNK288, NNK, TS, VNK“ ,

ktorej účelom je výstavba elektroenergetických zariadení v obci Hronské Kľačany a Levice, s cieľom zabezpečenia kvalitnej  dodávky el. energie pre odberateľov, s členením stavby na:

Stavebné objekty:    

 • SO 01 – Trafostanica – stavebná časť,

SO 01.1 – Nová kiosková trafostanica,

SO 01.2  – Demontáž TS0041-002,

 

 • SO 02 – VN zemné káblové vedenie,

SO 02.1 – Nové VN zemné káblové vedenie,

SO 02.2 – Rekonštrukcia VN zemného káblového vedenia /stavebný objekt nie je predmetom tohto stavebného konania/,

 

 • SO 03 – VN vzdušné vedenie,

SO 03.1 – Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia /stavebný objekt nie je predmetom tohto stavebného konania/,

SO 03.2 – Demontáž VN vedenia,

 

 • SO 04 – NN zemné káblové vedenie,

Prevádzkové súbory:

 • PS 01 – Trafostanica - technologická časť,

 

v rozsahu:

 • Nová kiosková transformačná stanica typu EH1 – Elektro - Haramia 1 ks,
 • Nový transformátor o výkone 400 kVA 1 ks,
 • Modulárny VN rozvádzač s poľami KKKT 1 ks,
 • NN rozvádzač 10 vývodov 1 ks,
 • Kábel 22 kV VN 365  -  NA2XS2Y 3X1X240 mm2 , /rekonštrukcia/ dĺžka cca 1160 m,
 • Kábel 22 kV VN 288  -  NA2XS2Y 3X1X240 mm2 , /rekonštrukcia, výmena, nové/ dĺžka cca 1610 m,
 • Kábel 1 kV - NAYY-J,  4 x 240 mm 2 , dĺžka  cca 233 m,
 • Kábel 1 kV - NAYY-J,  4 x 95 mm 2 , dĺžka  cca 59 m,
 • Kábel 1 kV - NAYY-J,  4 x 25 mm 2 , dĺžka  cca 12 m,

 

v kat. území: Hronské Kľačany, Levice,        

v obci: Hronské Kľačany, Levice,        

na pozemkoch parc.č. v k.ú Hronské Kľačany:  1430, 1431, 1432/1 /stav E-KN/, 1375, 1432/2, 1442/2 /stav C-KN/,

na pozemkoch parc.č. v k.ú. Levice:  7515/25 /stav C-KN/ - líniová stavba.

 

Popis trasy  /stavebných objektov/ stavby:

Územie pre navrhovanú výstavbu sa nachádza kat. území Hronské Kľačany a Levice, v okrajových častiach obcí. Jestvujúca elektrifikačná sieť je vedená ako zemné káblové vedenie, kde existujúce VN káblové vedenia sú vedené v zeleni a križujú štátnu cestu II/564. Súčasťou návrhu je nová kiosková trafostanica, ktorá nahradí jestvujúcu trafostanicu č. TS0041-002, a bude napojená preslučkovaním z jestvujúceho VN zemného káblového vedenia č. 288. Z novej TS umiestnenej na pozemku parc.č. 1430 /stav E-KN/ budú vyvedené NN  zemné káblové vedenia v počte 7 ks, pre napájanie existujúcich odberateľov. Existujúce VN káblové vedenia sa nahradia novým káblovým vedením a to z dôvodu poruchovosti kábla a zabezpečenia spoľahlivosti prevádzky distribučnej siete. V rámci rekonštrukcie VN vzdušného vedenia sa úsek VN vedenia medzi pb. č. 9003 až 9006 vrátane UO č. 31/288, sa po realizácii stavby zdemontuje. Trasa káblových vedení je navrhnutá v extraviláne v časti poľnohospodárskej pôdy, v trávnatom teréne a krovinatom poraste a asfaltovými cestami. Narušené plochy sa po uložení káblov uvedú do pôvodného stavu. V projektovej dokumentácii uvádzané stavebné objekty „SO 02.2 – Rekonštrukcia VN zemného káblového vedenia“ a  „SO 03.1 – Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia“, nie sú predmetom tohto územného rozhodnutia.

 

Obec Hronské Kľačany, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov  (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a  všetkým účastníkom konania.

            Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby,  u p ú š ť a  od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

            Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

            K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.

            V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov a do dokumentácie, ktorá bola priložená k návrhu je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice.

            Stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania aj verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona.

 

Ing. Miroslav Kollár

starosta obce                                                                                


 
 

OZNAMY

Všeobecná lekárka pre deti a dorast upozorňuje

detsky_doktor.jpg

Detská doktorka MUDr. Hajková oznamuje, že od 23.7. do 27.7.2018 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Nováková na Lipníku podľa ordinačných hodín.

viac...


 

Skládka bioodpadu

tabula1.jpg

Prosíme občanov, aby na skládku bioodpadu vyhadzovali iba bioodpad, ktorý je vyznačený na umiestnených informačných tabuliach.
 
 
BIOODPAD Z DREVA
konáre listnatých a i ...viac...


 

Zber komunálneho odpadu

 

odpad.gif05. 07. 2018   02.08.2018   13.09.2018
19. 07. 2018   16.08.2018   27.09.2018
30.08.2018
 
 
 
Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

 

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.

 

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

 

recyklacia.jpg
 

6. august 2018 (pondelok) - plasty

6. september 2018 (štvrtok) - plasty

viac...


 

Čo nepatrí do kanalizácie

čo nepatrí do kanalizácie_web.jpg


Cez jednotlivé domové kanalizačné prípojky je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov, kúpeľní a WC.
Do verejnej kanalizácie sa ...viac...


 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI

elekos1.jpg

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/ je neziskovým združením právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených v ...viac...


 

Zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní

zbernybox.jpg

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na chodbe OcÚ. ...viac...


 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com


Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 21.7.2018

meniny má: Daniel

webygroup

Úvodná stránka