Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

- oficiálne webové sídlo obce

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o umiestnení stavby a odstránení stavby Vytlačiť
 

Žiadateľ           : Ing. Tomáš Martinovič

bytom              : Hlboká 3068/18, 934 01 Levice

a                      : Mgr. Helena Martinovič

bytom              : 935 29 Hronské Kľačany 443

 

požiadal dňa   : 2.5.2018 o vydanie stavebného povolenia  na stavbu:

 

„Novostavba rodinného domu“,

v obci: Hronské Kľačany, katastrálne územie: Hronské Kľačany,

na pozemku parc.č.: 353/3 /stav C-KN/,

                                  

Obec Hronské Kľačany, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), spojil územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona, nakoľko sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území. 

Vzhľadom k tomu bola predložená žiadosť bola posudzovaná podľa §§ 37, 62 a 63 stavebného zákona.

            Stavebný úrad oznamuje začatie spojeného konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby,  u p ú š ť a  od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

            Účastníci konania môžu svoje námietky k umiestneniu ako i povoleniu stavby uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

            V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice.

                                 

                                                                                                                      Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                                      starosta obce

                                                                                 

 

Doručí sa:

  1. Ing. Tomáš Martinovič, Hlboká 3068/18, 934 01 Levice
  2. Mgr. Helena Martinovič, 935 29 Hronské Kľačany 443
  3. Eva Bliznáková, Hronské Kľačany 496
  4. Obec Hronské Kľačany v zastúpení starostom
  5. Ing. Peter Vanek, Liptovská 10, 949 01 Nitra – stavebný dozor
  6. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
  7. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., OZ Levice, Ludanská 4, Levice
  8. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
  9. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie
  10. Ostatným verejnou vyhláškou:

Na úradnej tabuli:

           Obce Hronské Kľačany, 935 29 Hronské Kľačany 572

 

Toto oznámenie podľa ust. § 26 ods.1 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.   

 

Vyvesené: 14.05.2018

Platné do: 30.05.2018      


 
 

Kultúra a šport

26.1.2019   20:00

zabava_2019.jpg

Kultúrny dom Hronské Kľačany

Tradičná batôžková folklórna zábava

Folklórna skupina HRON Hronské Kľačany usporiada dňa 26.1.2019 "Tradičnú batôžkovú folklórnu zábavu".
Začiatok o 20:00
Kultúrny program od 20:15

Vstupné: 7 EUR (v cene vstupenky je káva a minerálka)
Do tanca hrá Dušan Tariška z Veľkých Kozmáloviec.

Na zábavu Vás všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na spoločné stretnutie.
Vstupenky si môžete zakúpiť u p. Heleny Janíkovej, kontakt 0915 529 948.


 

OZNAMY

Zber komunálneho odpadu

 

odpad.gif31.01.2019
 
 
 
 
Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

 

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.

 

Zber separovaného odpadu

 

11.02.2019 (pondelok) - plasty

11.03.2019 (pondelok) - plasty

viac...


 

Oficiálna stránka Hronských Kľačian na Facebooku

erb HK_2018_2.jpg


Spustili sme oficiálnu stránku - skupinu Hronských Kľačian na Facebooku.
Stránka bude ponúkať aktuálne informácie zo života a aktivít našej obce. Budete informovaní o kultúrnych a šport ...viac...


 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Správa energetických zariadení Stred
VÝZVA Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z.  §11 ods. 1, 3 o energe ...viac...


 

Dobrá novina 2018

Kľačianske novoročné športové dni 2019

Trojkráľový pochod

Trojkráľový pochod
Autor: Obec Hronské Kľačany

Trojkráľový pochod

Trojkráľový pochod
Autor: Obec Hronské Kľačany

Trojkráľový pochod

Trojkráľový pochod
Autor: Obec Hronské Kľačany

Trojkráľový pochod

Trojkráľový pochod
Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Novoročný koncert Decórum a cappella group (1.1.2019)

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

webygroup
ÚvodÚvodná stránka