Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

- oficiálne webové sídlo obce

Členská schôdza Zákl. org. JDS Hronské Kľačany (10.10.2018)

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o umiestnení stavby a odstránení stavby Vytlačiť
 

Žiadateľ           : Ing. Tomáš Martinovič

bytom              : Hlboká 3068/18, 934 01 Levice

a                      : Mgr. Helena Martinovič

bytom              : 935 29 Hronské Kľačany 443

 

požiadal dňa   : 2.5.2018 o vydanie stavebného povolenia  na stavbu:

 

„Novostavba rodinného domu“,

v obci: Hronské Kľačany, katastrálne územie: Hronské Kľačany,

na pozemku parc.č.: 353/3 /stav C-KN/,

                                  

Obec Hronské Kľačany, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), spojil územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona, nakoľko sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území. 

Vzhľadom k tomu bola predložená žiadosť bola posudzovaná podľa §§ 37, 62 a 63 stavebného zákona.

            Stavebný úrad oznamuje začatie spojeného konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby,  u p ú š ť a  od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

            Účastníci konania môžu svoje námietky k umiestneniu ako i povoleniu stavby uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

            V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice.

                                 

                                                                                                                      Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                                      starosta obce

                                                                                 

 

Doručí sa:

  1. Ing. Tomáš Martinovič, Hlboká 3068/18, 934 01 Levice
  2. Mgr. Helena Martinovič, 935 29 Hronské Kľačany 443
  3. Eva Bliznáková, Hronské Kľačany 496
  4. Obec Hronské Kľačany v zastúpení starostom
  5. Ing. Peter Vanek, Liptovská 10, 949 01 Nitra – stavebný dozor
  6. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
  7. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., OZ Levice, Ludanská 4, Levice
  8. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
  9. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie
  10. Ostatným verejnou vyhláškou:

Na úradnej tabuli:

           Obce Hronské Kľačany, 935 29 Hronské Kľačany 572

 

Toto oznámenie podľa ust. § 26 ods.1 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.   

 

Vyvesené: 14.05.2018

Platné do: 30.05.2018      


 
 

OZNAMY

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje...

zvs.png


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že prechádza na nový spôsob fakturácie za vodné s možnosťou uplatnenia preddavkových platieb.
Zároveň oznamuje občanom, že ...viac...


 

Pošta oznamuje...

slovenska posta.png


Vedúca pošty oznamuje občanom, že od 1.10.2018 do 31.10.2018 bude pošta otvorená v nasledovných hodinách:
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 07:30 - 09:30
streda: 14:00 - 17:00.< ...viac...


 

Čo nepatrí do kanalizácie

čo nepatrí do kanalizácie_web.jpg


Cez jednotlivé domové kanalizačné prípojky je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov, kúpeľní a WC.
Do verejnej kanalizácie sa ...viac...


 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI

elekos1.jpg

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/ je neziskovým združením právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených v ...viac...


 

Zber komunálneho odpadu

 

odpad.gif11.10.2018   08.11.2018   06.12.2018
25.10.2018   22.11.2018   20.12.2018
 
 
 
Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

 

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.

 

Zber SEPAROVANÉHO odpadu

 

23. november 2018 (piatok) - plasty

7. december 2018 (piatok) - papier

viac...


 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 15.10.2018

meniny má: Terézia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka