Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej a materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Hronské Kľačany na kalendárny rok 2019

Dátum zverejnenia návrhu: 28.12.2018

Schválené: 17.1.2019

Účinnosť: 1.2.2019

Obec Hronské Kľačany v súlade s ustanoveniami  § 6 ods.1 a  § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov a na  základe ust. § 20 ods.3  zákona č. 245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s použitím ustanovení § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a:

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Obec je zriaďovateľom základnej školy: Základná škola Hronské Kľačany č. 322, Hronské Kľačany.

(2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

Čl. 2

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode v ktorom má dieťa trvalý pobyt , ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

(2) Zákonný zástupca  dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch od 15.- 26.4. bežného roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(3) Zápis  sa vykoná v Základnej škole v Hronských Kľačanoch č.322, Hronské Kľačany, v čase od 8,00 hod do 17,00 hod.

(4) Zákonný zástupca je povinný pri zápise predložiť rodný list dieťaťa, prípadne overenú kópiu a uviesť tieto údaje:

   -  meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

  - meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

Čl. 3

Sankcia

 

(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 330 € v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

 

Čl. 4

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany.

(2)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany dňa 17.01.2019.

       (3) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronské Kľačany              č.4/2017 o určení  miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej                         dochádzky v základnej škole.

      (4)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.02.2019

 

V Hronských Kľačanoch dňa 17.01.2019

                                                                                      Ing. Jozef Chudý

                                                                                        starosta  obce

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka