Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Schválené: 12.3.2007

Vyhlásené: 13.3.2007

Účinnosť: 27.3.2007

Platné do: 24.9.2012

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hronské Kľačany č.  1/2007

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

            Obec Hronské Kľačany podľa ustanovenia § 4  ods. 3 písm.g) a h) a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, vydáva všeobecne záväzné nariadenie Obce Hronské Kľačany o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

 

Článok 1
Predmet nariadenia

 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia  je:

úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hronské Kľačany
okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka
podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.

 

Článok 2

Poskytovanie dotácií

 

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

právnickej osobe založenej obcou a to na konkrétne úlohy  a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce:
inej obci a VÚC ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich území,
ostatné právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Dotácie z rozpočtu obce podľa odseku 1) písm.c) budú poskytnuté len na podporu

všeobecne prospešných služieb  a všeobecne prospešných účelov, na podporu podni-

kania a zamestnanosti.

 

Článok 3
Základ pre určenie príspevku

 

  Základom pre určenie celkovej čiastky dotácie pre všetky organizácie na rozpočtový rok je

súhrn vlastných prostriedkov zahrnutých do rozpočtu na príslušný rok, ktorý predstavuje:

miestne dane a poplatky (bez poplatku za komunálny odpad)
príjmy z prenájmu
príjmy z predaja výrobkov, tovaru a služieb
ostatné príjmy z nakladania s finančným majetkom obce

 

Článok 4

Určenie výšky príspevku na rozpočtový rok

 

Výška príspevku na rozpočtový rok sa stanovuje jednotným koeficientom 0,17 (t.j. 17% zo

základu podľa článku 3.

 

Článok 5

Podmienky poskytovania dotácií

 

Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, (príloha č.1)

podanej do podateľne obecného úradu Hronské Kľačany do 1. marca príslušného roka.

Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie

dotácie vysporiadané záväzky voči obci.

Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým  na význam realizovaných čin-

ností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k ú-

čelnosti finančnej dotácie, ako i  k dodržaniu článku 5 ods,. 8 tohto VZN .

Na poskytovanie dotácie nie je právny nárok.
Dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.
Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na

území obce.

Dotácie sa poskytujú predovšetkým na telesnú kultúru a šport, na ochranu a podporu

zdravia, na kultúru, osvetu, výchovu a vzdelávanie, na sociálnu oblasť, na ochranu životného prostredia, na rozvoj vidieckej turistiky.

Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému

bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr

do 15.12. príslušného rozpočtového roka. Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu v Hronských Kľačanoch.

Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo žiadateľ poruší toto VZN, schválenú do-

ciu je povinný v plnej výške  vrátiť v termínoch stanovených v článku 5 ods. 8 tohto VZN.

 

Článok 6

Schvaľovanie dotácií

 

Poskytnutie dotácie schvaľujú orgány obce takto:

Starosta obce:

             - do výšky 10.000.- Sk žiadateľom, ktorí sú právnické osoby

             - do výšky   5.000.- Sk žiadateľom, ktorí sú fyzické osoby-podnika-

                           telia.

                 Starosta môže schváliť poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku

                 jednému žiadateľovi maximálne 1 krát.

V ostatných prípadoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe doporučení

jednotlivých komisií.

Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí starosta obce so žiadateľom zmluvu o po-

skytnutí dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenie

 

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hronských Kľačanoch dňa 12.3.2007

      uznesením č. IV/II.

Toto VZN nadobúda účinnosť  15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným zastupiteľstvom

V Hronských Kľačanoch.

Týmto sa ruší VZN obce o dotáciách č. 4/2005 zo dňa 14.12.2005

 

V Hronských Kľačanoch, dňa 12.3.2007

 

Ing. Miroslav Kollár

starosta obce

  

Vyvesené: 26.2.2007

Zvesené:   12.3.2007

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka