Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Hronských Kľačanoch

Schválené: 7.12.2015

Vyhlásené: 8.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č. 6/2015

 

o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Hronských Kľačanoch

 

 

            Obecné zastupiteľstvo v obci Hronské Kľačany podľa  § 6 a  § 11 ods. 4 písm. d), e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien, v súlade so zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a znení zák. č. 220/1996 Z.z. o reklame, zák. č. 511/1992 Zb. o správ e daní a poplatkov v znení zmien a zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a neskorších predpisov vydáva

 

§ 1

 1. Toto nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a poplatky /úhrady/ za pracovné úkony, vykonané Obecným úradom Hronské Kľačany.

 

 1. Obec Hronské Kľačany je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonané pri výkone samosprávy v súlade s § 4 odst. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

§ 2

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou VZN.

 

§ 3

Poplatník

Poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, alebo pre ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje.

 

 § 4

Oslobodenie od poplatkov

Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1/, 2/, 3/, 4/, 5/ zák. č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien.

 

§ 5

Sadzby poplatkov

Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou.

Sadzobník poplatkov tvorí súčasť tohto VZN.

 

§ 6

Platenie poplatkov

Poplatky vyberané obcou sa platia v hotovosti do pokladne obce alebo poštovou poukážkou.

 

§ 7

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

 1. Poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonávaniu úkonu, alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
 2. Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto VZN nebudú zaplatené správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti  rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

 

§ 8

Vrátenie poplatku

Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže sa žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku najviac však vo výške 65% zo zaplateného poplatku.

 

§ 9

Poplatky podľa tohto VZN za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Hronské Kľačany, uvedené v eurách.

 

Sadzby poplatkov – pracovné úkony

 

 1. Vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte občana

Zák. č. 145/1995 pol. 85,00 eur

            Vydanie potvrdenia aj iného druhu                                                  5,00 eur

 

 1. Vydanie potvrdenia o zaplatení poplatku za TKO                           3,00 eur

 

 1. Zhotovenie fotokópii textu:
 • Formát A4 jednostranne                                                                      0,10 eur
 • Formát A4 jednostranne                                                                      0,20 eur

 

 1. Odoslanie faxu:
 • v rámci SR - prvá strana                                                                      0,50 eur

každá ďalšia strana0,50 eur

 • mimo územia SR - prvá strana                                                           0,50 eur

každá ďalšia strana0,50 eur

 

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z.

O slobodnom prístupe k informáciám – úhrada všetkých priamych

nákladov /nosič, poštovné atď/ za dodanie informácie v aktuálnych

cenách.

 

 1. Poplatok za odvysielanie rozhlasovej relácie + predajné miesto      5,00 eur

Poplatok za odvysielanie rozhlasovej relácie3,00 eur

 

 1. Vydanie osvedčenia o zápise SHR                                                         6,50 eur

Vydanie náhradného osvedčenia SHR /pri strate, zničení,

poškodení atď./3,00 eur

 

 1. Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním rozhodnutia,

oznámenia, územného rozhodnutia, územno-plánovacia informácia,

vyjadrenie pre pozemkový úrad, vyjadrenie pre právne úkony                 10,00 eur

 

 1. Zrýchlené vybavenie – do 3 dní                                                               5,00 eur

 

 1. Vydanie rozhodnutia na otváracie, zatváracie hodiny                      10,00 eur

 

 1. Vydanie povolenia obchodnej činnosti a služieb                              10,00 eur

 

 1. Vypracovanie nájomnej zmluvy                                                            10,00 eur

 

 1. Podmienky prenajatia priestorov kultúrneho domu

 

13.1.Sadzba poplatku za prenájom kultúrneho domu sa určuje nasledovne:

 

a, smútočné posedenia- kary:                                                                         20,00 eur

+ energie, voda, obrusy, zariadenie kuchyne

b, svadobné hostiny: piatok, sobota, nedeľa:                                               60,00 eur

+ energie, voda, obrusy, zariadenie kuchyne

svadobné hostiny: štvrtok, piatok, sobota, nedeľa                                      80,00 eur

+ energie, voda, obrusy, zariadenie kuchyne

c, oslavy malá sála                                                                                           40,00 eur

veľká sála                                                                                                           60,00 eur

               + energie, voda, obrusy, zariadenie kuchyne

d, zábava                                                                                                            60,00 eur

   + energie, voda, obrusy, zariadenie kuchyne

e, chladiaci box: 1 deň                                                                                     15,00 eur

f, odvoz odpadu po akcii v KD                                                                        10,00 eur

g, riad: do 100 kusov                                                                                        10,00 eur

od 100 – 300 kusov                                                                                          15,00 eur

nad 300 kusov                                                                                                   20,00 eur

h ,zapožičanie stolov: stôl nový/ týždeň/                                                       5,00 eur/ks

stôl starý /týždeň /                                                                                              2,50 eur/ks

stoličiek                                                                                                               0,40 eur/ks

 

13.2.Termín preberania priestorov sa určí po dohode s prenajímateľom.

13.3. Pri preberaní priestorov sa spíše zoznam príslušenstva (tanie, príbory, poháre..), ktoré si nájomca preberá. Taktiež sa odčíta počiatočný stav plynomerov a elektromera.

13.4. Nájomca bude mať k dispozícii kľúče podľa potreby.

13.5. Počas používania prenajatých priestorov sa nájomca riadi pokynmi, ktoré mu prenajímateľ stanoví (zákaz fajčenia v celom objekte okrem chodby, zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, pyrotechnikou, zákaz zásahu do osvetlenia, el.vedení...)

13.6. Po skončení akcie nájomca vráti priestory do pôvodného stavu (umyté podlahy, riady...)

13.7. Pri odovzdávaní si prenajímateľ skontroluje stav prenajatých priestorov a vráteného príslušenstva.

13.8. Nájomca je povinný zaplatiť za každú stratenú alebo poškodenú vec.

13.9. K cene nájomného sa pripočítajú platby za spotrebu energie (plyn, el. energia  podľa  aktuálnej ceny, poplatok za rozbité a poškodené veci a čistenie obrusov.

 

 

 1. Údržba domovej kanalizačnej šachty                                                   20,00 eur
 2. Údržba elektroinštalácie domovej kanalizačnej šachty                    10,00 eur

 

 1. Poplatok za použitie domu smútku                                                        10,00 eur
 2. Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia

do 48 hodín                                                                                                          10,00 eur

za každý ďalší začatý deň 5,00 eur

 1. Poplatok za uloženie odpadu z výzdoby hrobu /vence, kytice/       10,00 eur

 

§ 10

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa osobitných predpisov zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov.
 2. Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce
 3. Ak toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použije sa primerane zák. č. 145/1995 Zb. v znení neskorších zmien.
 4. Obecné zastupiteľstvo Obce Hronské Kľačany sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonané obecným úradom uznieslo dňa 7.12.2015 č. uznesenia 7/VI/2015 s účinnosťou od 01.01.2016.

 

 

V Hronských Kľačanoch, 7.12.2015

 

Ing. Miroslav Kollár

starosta obce

 

 

 

Vyvesené: 24.11.2015

Zvesené: 7.12.2015

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka