Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o udeľovaní ocenení obce Hronské Kľačany

Schválené: 30.5.2016

Vyhlásené: 31.5.2016

Účinnosť: 14.6.2016

OBEC HRONSKÉ KĽAČANY

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2016

 

o udeľovaní ocenení obce Hronské Kľačany

 

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/VIII/2016

Vyvesené na úradnej tabuli 31.05.2016

Účinnosť od 14.6.2016

 

Obec Hronské Kľačany na základe ustanovení § 6 a 11 ods. 4 písm. g) a o) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

 

 

ČASŤ PRVÁ

 

Úvodné ustanovenia

 

Čl. 1

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť podmienky udeľovania prípadne odobratia ocenení obce Hronské Kľačany, ktoré sú vymedzené Štatútom obce Hronské Kľačany a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.

 

Čl. 2

Druhy ocenení

 

Obec Hronské Kľačany udeľuje tieto ocenenia:

 1. Čestné občianstvo obce Hronské Kľačany
 2. Cena obce Hronské Kľačany
 3. Cena starostu obce Hronské Kľačany
 4. Ďakovný list starostu obce Hronské Kľačany

 

Ocenenia sa udeľujú fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili

o rozvoj a reprezentáciu obce Hronské Kľačany.

 

Čl. 3

Predkladanie návrhu a udelenie ocenení

 

 1. Návrhy na udelenie ocenení obce Hronské Kľačany môžu podať :
 1. starosta obce,
 2. poslanci obecného zastupiteľstva,
 3. komisie obecného zastupiteľstva,

 

 1. Návrhy sa predkladajú spravidla do 31.10. daného roka starostovi obce Hronské Kľačany. Výnimku môžu tvoriť ocenenia v zmysle čl. 2, bodu 3. a 4., ktoré je možné predložiť aj udeliť aj priebežne počas roka.

 

 1. Návrh musí obsahovať:
 1. meno, priezvisko a adresu iniciátora ocenenia,
 2. osobné údaje navrhovaného na ocenenie (meno, priezvisko, akademické tituly adresu trvalého bydliska , štátna príslušnosť, pracovnú alebo verejnú funkciu, životopisné údaje, resp. v prípade firmy – názov firmy, sídlo, mesto, IČO, meno konateľa)
 3. zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma a v zahraničí.

 

 

Čl. 4

Posudzovanie návrhu

 

 1. Návrhy na udelenie ocenenia, okrem ocenení uvedených v zmysle čl. 2, bodu 3. a 4.,

posudzuje Komisia školstva, kultúry a športu schválená obecným zastupiteľstvom. Zoznam vybraných kandidátov schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 

 1. Návrhy na udelenie ocenia v zmysle čl. 2, bod 3. a 4. posudzuje starosta obce.

 

 1. Komisiou vybraný zoznam kandidátov predkladá obecnému zastupiteľstvu starosta obce,

alebo ním poverený poslanec obecného zastupiteľstva.

 

 1. Návrh musí byť zverejnený v lehote 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na

úradnej tabuli obce v Hronských Kľačanoch a na internetovej stránke obce.

 

 1. Ak návrh nie je kompletný, vyzve starosta obce, alebo ním poverený zamestnanec obce

predkladateľa a určí lehotu na doplnenie. Ak návrh nebude ani v tejto lehote doplnený, nie

je možné ho akceptovať.

 

ČASŤ DRUHÁ

 

Čl.5

Čestné občianstvo obce Hronské Kľačany

 

 1. Čestné občianstvo obce Hronské Kľačany udeľuje obec Hronské Kľačany fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce a život jej obyvateľov, o porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a o rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi.

 

 1. Čestné občianstvo obce Hronské Kľačany možno udeliť aj občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky a cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo obce Hronské Kľačany nezakladá inštitút štátneho občianstva.

 

 1. Čestné občianstvo možno v odôvodnených prípadoch udeliť in memoriam, čo sa vyznačí v príslušnej listine.

 

Čl. 5.1

Doklad o udelení čestného občianstva

 

 1. O každom udelení čestného občianstva obce Hronské Kľačany sa vydáva písomný doklad – listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listina sa označí pečaťou obce Hronské Kľačany.

 

 1. Ak sa čestné občianstvo obce Hronské Kľačany udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi,

listina sa vyhotovuje dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

 

 1. Súčasťou udelenia čestného občianstva je aj plaketa, na averze ktorej je nápis „Čestný

občan obce Hronské Kľačany“ a na reverze dominanty obce. Ocenený ďalej môže obdržať primeraný vecný dar schválený obecným zastupiteľstvom.

 

Čl. 5.2

Práva čestného občana

 

Čestný občan má právo podieľať sa na samospráve obce Hronské Kľačany v súlade s ustanovením § 3 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Čl. 6

Cena obce Hronské Kľačany

 

 1. Obec Hronské Kľačany môže udeliť Cenu obce Hronské Kľačany:
 1. za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej, pedagogickej,

výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejno-prospešnej činnosti,

 1. za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom

k ďalšiemu rozvoju obce,

 1. za propagáciu a zviditeľňovanie obce Hronské Kľačany doma i v zahraničí,
 2. za činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia, alebo majetku občanov

a majetku obce.

 

 1. Cenu obce Hronské Kľačany možno udeliť jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám a to aj

pri významných jubileách a výročiach.

 

 1. Cenu obce Hronské Kľačany možno v odôvodnených prípadoch udeliť aj cudzím štátnym

príslušníkom, kolektívom, inštitúciám, obciam, prípadne mestám a to aj pri významných

 

 1. Cena obce Hronské Kľačany sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 5 rokov.

 

 1. Výnimočne sa môže „Cena obce Hronské Kľačany“ udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti

in memoriam.

 

Čl. 6.1

Doklad o udelení Ceny obce Hronské Kľačany

 

 1. O každom udelení Ceny obce Hronské Kľačany sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce Hronské Kľačany. Listina sa označí pečaťou obce.

 

 1. Ak sa držiteľom tohto ocenenia stane cudzí štátny príslušník, kolektív, inštitúcia alebo

mesto, listina môže byť vyhotovená dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku

 

 1. Cenu obce Hronské Kľačany môže tvoriť napr. plaketa, kazeta, medaila, drevená plastika s dominantami obce a pod. s vygravírovaním erbu obce Hronské Kľačany, mena oceneného, nápisom „Cena obce Hronské Kľačany“ a mena starostu obce.

 

 1. Súčasťou ceny obce Hronské Kľačany môže byť primeraný vecný, resp. finančný dar

v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.

 

 

 

Čl. 7

Cena starostu obce

 

 1. Cenu starostu obce Hronské Kľačany udeľuje starosta obce občanom a inštitúciám pôsobiacim na území obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja obce.

 

 1. Cenu starostu obce Hronské Kľačany tvorí plaketa s dominantami obce, jej erbom a textom.

 

 1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce podľa vlastného rozhodnutia.

 

 1. Súčasťou ocenenia je pozdravný list opatrený podpisom starostu obce a pečiatkou obce

Hronské Kľačany.

 

Čl. 8

Ďakovný list starostu obce Hronské Kľačany

 

 1. Ďakovný list starostu obce Hronské Kľačany udeľuje starosta obce občanom a inštitúciám

pôsobiacim na území obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja obce, za

reprezentáciu obce a získanie Janského plakety za bezpríspevkové darovanie krvi.

 

 1. Ďakovný list starostu obce Hronské Kľačany možno udeliť jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám a to aj pri významných jubileách a výročiach.

 

 1. Ďakovný list starostu obce udeľuje starosta obce podľa vlastného rozhodnutia.

 

 1. Ďakovný list tvorí listina s dominantami obce, jej erbom a textom opatrený podpisom starostu obce a pečiatkou obce Hronské Kľačany.

 

 

ČASŤ TRETIA

 

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Čl. 10

Odovzdanie ocenení

 

 1. Odovzdávanie ocenení sa vykonáva slávnostným spôsobom na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva na začiatku roka, konaného najneskôr do 15.1., prípadne pri rôznych príležitostiach, ako sú významné životné jubileá, významné zahraničné návštevy, výročia podnikov a inštitúcií ako aj za ich prínos pre hospodársky, kultúrny, sociálny, športový a iný rozvoj obce.

 

 1. Prevzatie ocenenia sa dokumentuje zápisom do „Pamätnej knihy obce Hronské Kľačany“ a podpisom ocenenej osoby, členov kolektívov, prípadne zástupcov partnerských miest.

 

 1. Ak sa ocenenie udeľuje in memoriam, dostane vyznamenanie a listinu o jeho udelení pozostalý manžel, prípadne najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva (§ 117 Občianskeho zákonníka) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.

 

 1. V osobitných prípadoch môže obecné zastupiteľstvo poveriť starostu obce alebo jeho zástupcu odovzdaním ocenenia aj v bydlisku oceneného.
 2. S udelením ocenenia nevznikajú držiteľom osobitné práva a povinnosti.

 

 1. Ocenenia uvedené v čl. 2 nemusia byť každoročne udelené.

 

 1. Záležitosti týkajúce sa udeľovania ocenení zabezpečuje starostom obce určený referent obce.

 

 1. V prípade úmrtia držiteľa ocenenia, ocenenie zostáva vo vlastníctve pozostalých v poradí uvedenom podľa stupňa príbuzenstva (§ 117 Občianskeho zákonníka).

 

Čl. 11

Odňatie ocenenia

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Hronských Kľačanoch môže udelené ocenenia obce Hronské Kľačany odňať, ak sa jeho držiteľ dopustil závažného trestného činu, prípadne iného skutku, ktorý je v rozpore so záujmami obce Hronské Kľačany a jeho občanov, alebo odporuje všeobecne platným normám spolužitia štátov, národov a rás.

 

 1. Udelené ocenenia možno odňať aj vtedy, ak sa dodatočne zistí, že bolo udelené nezaslúžene.

 

 1. Na základe uznesenia o odňatí udeleného ocenenia obce Hronské Kľačany je držiteľ povinný vrátiť listinu o jej udelení.

 

Čl. 12

Záverečné a zrušujúce ustanovenia

 

 1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:

 

 1. Kto zneužije ocenenie obce Hronské Kľačany alebo neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu, dopúšťa sa priestupku (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

 

 1. Evidenciu všetkých druhov ocenení obce Hronské Kľačany a vecných, resp. finančných darov vedie starostom obce určený referent obce.

 

 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o udeľovaní ocenení obce Hronské Kľačany bol na uplatnenie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov zverejnený spôsobom v obci obvyklým 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva, t. j. 13.05.2016

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o udeľovaní ocenení obce Hronské Kľačany bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/VIII/2016.

 

 1. Toto VZN bolo zverejnené zákonom predpísaným spôsobom dňa 31.05.2016. účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho zverejnenia t. j. 14.06.2016.

 

 

Hronské Kľačany, 30. 5. 2016

 

                                                                                              Ing. Miroslav Kollár, v.r.

                                                                                                          starosta obce

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka