Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hronské Kľačany na kalendárny rok 2018

Schválené: 4.12.2017

Vyhlásené: 5.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Platné do: 31.12.2018

Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

 

všeobecne záväznom nariadení

 

§1

Predmet úpravy

 

1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hronské Kľačany, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)

 

§2

Príjemca dotácie

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je

  1. materská škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
  2. Obec Hronské Kľačany za materské školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity.

 

§3

                                                        Výška a účel dotácie

      1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.

      2) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

      3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.  

 

§4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.

 

§5

Záverečné ustanovenia

 

  1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce  Hronské Kľačany, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  vzťahujú  príslušné  právne predpisy 4).

 

  1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Hronských Kľačanoch uznesením číslo  6/XV/2017  zo dňa 04.12.2017.

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.

 

V obci Hronské Kľačany  dňa 04.12.2017

 

 

                                                                                      Ing. Miroslav Kollár

                                                                                              starosta obce

_________________________________________________________________________

 

  1. ust. § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
  2. § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  3. ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
  4. napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka