Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Hronské Kľačany o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce

Schválené: 10.9.2012

Vyhlásené: 11.9.2012

Účinnosť: 25.9.2012

Všeobecne záväzné nariadenie

 

č. 3/2012

o podmienkach poskytovania dotácií

z prostriedkov obce Hronské Kľačany

                                                

Obec Hronské Kľačany na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce

                                                       

 

Časť I.

Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov obce Hronské Kľačany. Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia.                                                    

                                                     

Časť II.

Všeobecné ustanovenia

 

Článok 1

ZDROJE  DOTÁCIÍ

 

Obec vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.

 

Článok 2

ÚČEL  POSKYTOVANIA  DOTÁCIÍ

 

l. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Obec môže poskytovať dotácie na:

podporu všeobecne prospešných služieb alebo
verejnoprospešných účelov,
podnikania a zamestnanosti.

2. Všeobecne prospešné služby sú najmä:

a/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d/ ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f/ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

 

3. Verejnoprospešným účelom sa na základe tohto nariadenia rozumie:

a/ rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

b/ realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov

c/ ochrana a tvorba životného prostredia

d/ zachovanie prírodných hodnôt

e/ ochrana zdravia

f/ ochrana práv detí a mládeže

g/ rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy

h/ plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

Článok 3

KOMPETENCIE  PRI  SCHVAĽOVANÍ  DOTÁCIÍ

 

l. Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených týmto nariadením.

 

2. Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Dotáciu do výšky 200,00 € vrátane schvaľuje starosta obce. Dotáciu vyššiu ako 200,00 € schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Hronských Kľačanoch.

 

3. Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej alebo právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola schválená. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie. 

 

Článok 4

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

 

l. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti, príloha č. 1.

 

2. Žiadosť o dotáciu obsahuje:

a) účel v zmysle článku 2, ktorého sa žiadosť o dotáciu týka,

b) presné označenie žiadateľa:

-          u fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, fotokópiu živnostenského listu, kontakt

-          u právnickej osoby: názov organizácie a adresa, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výpis z obchodného registra, kontakt

c) bankové spojenie žiadateľa,

d) názov, stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre obec,

e) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie,

f) u podnikateľských subjektov (fyzických aj právnických osôb)  písomne vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácií, nemá voči obci žiadne záväzky

g) požadovanú výšku dotácie od obce.

 

3. Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliadať na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi v predchádzajúcich rokoch.

 

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ predkladajú na obecný úrad obce do 31. októbra kalendárneho roka.

V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ môže podať žiadosť aj v inom termíne.

 

5. Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce do výšky schváleného rozpočtu v danom roku na základe zmluvy a schváleného splátkového kalendára o poskytovaní dotácie.

 

6. Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý nemá

daňový nedoplatok na miestnych daniach a miestnom poplatku voči obci.

 

7. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.

 

8. O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhodujú orgány obce.

 

9. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich použití, najneskôr však do 15.12. kalendárneho roka.

 

10. Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej boli poskytnuté prostriedky a neboli použité, je povinná ich vrátiť v termíne zúčtovania na účet obce č. ú.: 7102513001/5600

 

11. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, bude obec postupovať v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejne správy v z. n. p.

 

12. Poskytnutú dotáciu v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu je možné použiť len na:

(napr.)

 

a) úhradu nákladov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,

b) výdavky na stravovanie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových akciách v rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o cestovných náhradách

c) odmeny pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb (zmluvy zakladajúce pracovnoprávny vzťah musia mať predpísané náležitosti a musia byť účastníkmi podpísané),

d) financovanie občerstvenia (okrem alkoholických nápojov), na nákup darov a suvenírov.

 

13. Dotácie sa neposkytujú na odmeny nad rámec odmien podľa predchádzajúceho bodu (12/c).

 

14. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám týchto politických strán a politických hnutí.

 

Článok 5

FORMA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

 

l. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi obcou a žiadateľom (príloha č. 2).

 

2. Písomnú zmluvu za obec podpisuje starosta obce.

 

3. Zmluva musí obsahovať:

a) výšku schválenej dotácie,

b) účel použitia dotácie,

c) termín realizácie,

d) právo obce vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov u žiadateľa,

e) záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu obci a uhradiť sankciu v prípade nedodržania podmienok zmluvy,

f) termín a spôsob vyúčtovania dotácie,

g) termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov.

               

4. Na základe zmluvy obec vykoná prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa.

 

Článok 6

POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ

 

1. Žiadosti na poskytnutie dotácie posudzuje komisia ekonomická a sociálna.

 

2. Komisia žiadosti posúdi  na svojom najbližšom zasadnutí a  predloží svoje odporučenie obecnému zastupiteľstvu.

 

3. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch je možné podať žiadosť aj v priebehu roka.

 

Článok 7

Kritéria na poskytnutie dotácií

 

1.        Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce sa zohľadňujú najmä tieto základné kritériá:

 

a)  oblasť kultúry:

-   vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti,

-   podpora činnosti ochotníckych súborov,

-   uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,

-   organizovanie a účasť na festivaloch, detských a mládežníckych podujatiach,

-   prezentácia obce formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,

-   podpora obnovy kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych 

    pamiatok SR ako aj ďalších pamätihodností nachádzajúcich sa na území obce,

-   podujatia masového charakteru týkajúce sa kultúry organizované v obci,

-   zavádzanie vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry,

-   záujem občanov o predmetnú oblasť.

 

b)  oblasť športových aktivít:

-   rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy,

-   rozvoj mládežníckeho športu,

-   organizovanie športových súťaží v obci,

-   reprezentácia obce,

-   podpora výkonnostného športu,

-   vo výnimočných prípadoch prevádzkové možnosti.     

 

c)  oblasť výchovy a vzdelávania:

-   netradičná mimoškolská činnosť a práca s deťmi a mládežou na úrovni materských a základných škôl pôsobiacich na území obce, netradičné využitie voľného času mládeže,

 

d)  oblasť zdravotníctva:

-   rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom,

-   zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky,

-   vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové možnosti zdravotníckych zariadení.

 

e)  oblasť humanitnej a charitatívnej činnosti:

-   činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení  právnických osôb vyvíjajúcich humanitnú a charitatívnu činnosť najmä na území obce,

-   na podporu činností organizovaných pre deti zo sociálne slabších rodín,

-   vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové možnosti,.

 

f)  oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v obci:

-   zlepšenie stavu z hľadiska riešenia odpadov v  obci a jeho separácie,

-   viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia, ...),

-   zabezpečenie ochrany prírody a zdrojov vody.

 

Časť III.

Článok 8

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.    Ruší sa VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hronské Kľačany z 12.3.2007

2.    Toto všeobecné záväzné nariadenie obce  č. 3/2012 bolo prerokované a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hronských Kľačanoch dňa 10.09.2012 uznesením č. 5/X/2012.

 

 

                                                                                                  Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                           starosta obce

 

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli obce od 27.08.2012 do 10.09.2012

Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. vyvesené na úradnej tabuli obce od 11.09.2012 do 25.9.2012

VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hronské Kľačany nadobúda účinnosť dňom 25.09.2012 (pätnástym dňom od vyvesenia § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb.)

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka