Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Hronské Kľačany o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Hronské Kľačany

Schválené: 20.4.2009

Vyhlásené: 21.4.2009

Účinnosť: 6.5.2009

Platné do: 31.3.2012

     Obecné    zastupiteľstvo   v Hronských Kľačanoch na   základe  § 4  ods.3  písm.  p/  a § 6  zákona  č. 369/1990 Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších zmien a doplnkov a  v nadväznosti na ustanovenia  zákona  č.  448/2008  Z.z.  o sociálnych  službách  a  o zmene doplnení   zákona   č. 455/1991  Zb.  o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov   v y d á v a      t o t o:

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronské Kľačany č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú

službu území obce Hronské Kľačany.

 

 

Článok  I.

                                           

Úvodné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť obce Hronské Kľačany vo veciach :

a)   rozhodovanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu

b)   poskytovanie opatrovateľskej služby

c)   spôsob určenia a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby

 

 

                                                            Článok II.

 

                                                  Opatrovateľská služba

 

1.   Obec Hronské Kľačany poskytuje  opatrovateľskú  službu  ako  sociálnu  službu  v  zmysle §41 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „ zákon“).

2.   Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a)   je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti  je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona,

b)   je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju

domácnosť a  základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona .

3.   Opatrovateľskou  službou  sa  poskytujú  úkony  podľa  prílohy  č. 4  zákona.   Rozsah

úkonov na základe  sociálnej  posudkovej  činnosti  určuje  obec Hronské Kľačany v  hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci

stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č.3 zákona.

4.   Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a)   ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b)   ktorá je opatrovaná fyzickou  osobou,  ktorej  sa poskytuje  peňažný príspevok

na  opatrovanie  ( podľa   zák. č. 447/2008  Z.z.  o peňažných   príspevkoch na

kompenzáciu   ťažkého   zdravotného    postihnutia   a o   zmene   a     doplnení niektorých zákonov),

c)   ktorej sa  poskytuje príspevok na osobnú asistenciu podľa zák. č. 447/2008 Z.z.

d)   ktorej je  nariadená  karanténa  pre  podozrenie  z nákazy  prenosnou  chorobou a pri ochorení touto nákazou.   

5.   Ustanovenie odseku 4 pís. b) sa nepoužije ak fyzickej osobe

a)   vykonávajúcej  opatrovanie  sa  poskytuje  ústavná  zdravotná  starostlivosť   v

zdravotníckom zariadení,

b)   vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,

c)   ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na

opatrovanie podľa zák. č. 447/2008 Z.z. , sa poskytuje opatrovateľská služba  v

rozsahu najviac 8 hodín mesačne.

 

 

Článok III.

 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

 

     1.    Konanie  o odkázanosti   na  sociálnu   službu   sa  začína  na  základe  písomnej

žiadosti fyzickej osoby  o posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu.    -§ 92 zákona

2.    Žiadosť o  posúdenie  odkázanosti  na opatrovateľskú  službu  podľa ods. 1/ sa podáva obci Hronské Kľačany.

3.    Ak fyzická osoba vzhľadom na  svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o po-

súdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu  alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie

sociálnej služby  na účely  odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na

základe potvrdenia ošetrujúceho  lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať

žiadosť alebo udeliť súhlas aj  iná fyzická osoba.

4.    Žiadosť o posúdene odkázanosti na sociálnu službu  obsahuje :

- meno a priezvisko  žiadateľa   ( fyzickej  osoby,  ktorej  sa  má  poskytovať  sociálna

               služba),

- dátum jej narodenia,

- adresa pobytu,

- rodinný stav

- štátne občianstvo,

- druh sociálnej služby, na ktorú má  byť fyzická osoba posúdená.

5.    Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

6.    Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použije ustanovenia § 48 až 51 zákona.

7.    Obec Hronské Kľačany na   základe  lekárskeho  posudku  a sociálneho  posudku   vyhotovuje

posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

                    a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

                    b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo

                         s  nepriaznivým   zdravotným   stavom  v   oblasti   sebaobslúžnych    úkonov,                                                             

                         úkonov   starostlivosti  o   svoju  domácnosť   a pri   základných     sociálnych

                         aktivitách,

c)    návrh druhu sociálnej služby,

d)   určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

8.    Pri   rozhodovaní    o odkázanosti    na    sociálnu  službu  môže  obec Hronské Kľačany použiť  ako   podklad   na  vydanie   rozhodnutia   o odkázanosti  na  sociálnu   službu komplexný posudok vydaný príslušným   úradom   práce,  sociálnych vecí a rodiny na účely    kompenzácie    sociálnych    dôsledkov    ťažkého zdravotného   postihnutia    podľa    zák. č.447/2008  Z.z.,  ak  je     jeho obsahom aj   posúdenie   stupňa  odkázanosti  fyzickej  osoby  na  pomoc  inej    fyzickej   osoby   alebo   posudok  o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou osobou.-§92 ods.9 zákona

9.    Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.

10.  Priebeh   konania    vo    veci   rozhodovania   o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Obec Hronské Kľačany, ktorá eviduje a vedie celú spisovú agendu.

11.  O odkázanosti    na  sociálnu   službu   rozhoduje  za  mesto ako správny orgán starosta obce v zmysle   §13 ods. 5 zákona  č. 369/1990 Zb.   o  obecnom zriadení.

 

Článok IV.

Poskytovanie opatrovateľskej služby

    

 

1.   Podmienkou  poskytovania  opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

2.   Obec Hronské Kľačany poskytuje opatrovateľskú službu ako terénnu  službu  poskytovanú prednostne v byte občana.

3.   Opatrovateľská služba sa poskytuje po dobu, počas trvania podmienok nároku na tento

druh sociálnej  služby.

4.   Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný písomne oznámiť obci Hronské Kľačany do  8 dni zmeny o skutočnostiach   rozhodujúcich  na   trvanie odkázanosti na  opatrovateľskú   službu  a tiež   zmeny    v  príjmových    pomeroch   a majetkových pomeroch  rozhodujúcich   na  určenie  sumy úhrady   za    opatrovateľskú   službu.   Rovnako   je povinný  na výzvu  obce Hronské Kľačany osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu,  a to v lehote do 8 dní  odo dňa doručenia výzvy,   ak mesto  neurčilo  dlhšiu  lehotu.  Ak  fyzická  osoba  nevyhovie  výzve  v   určenej   lehote,   mesto   rozhodne  o zániku odkázanosti fyzickej osoby na  opatrovateľskú   službu,  ak  bola  vo   výzve   na     tento  následok  upozornená.  Prijímateľ sociálnej  služby  je povinný oznámiť výšku  svojich  príjmov   a   čestným vyhlásením   preukázať    výšku  úspor  a  hodnotu majetku,  ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

            -§ 93 zákona

                                                   

Článok V.

Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia

 

1.    Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa výšky  príjmu  a  majetku   v  sume  určenej  obcou. Hronské Kľačany ako  poskytovateľom opatrovateľskej služby. -§72 ods.1 a ods.8 zákona                                

    2.     Úhrada za  opatrovateľskú  službu  v kalendárnom  mesiaci sa určí podľa zodpovedajúceho stupňa odkázanosti fyzickej  osoby  posúdenej podľa prílohy č. 3 zákona a podľa rozsahu úkonov posúdených podľa prílohy č.4  zákona  v prepočte na 22 pracovných dní poskytovanej opatrovateľskej služby.

3.    Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje obec Hronské Kľačany v sume

 

                         0,29 Eur  za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby.

 

4.    Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytnutých  hodín  za  kalendárny  mesiac,  v ktorom  sa opatrovateľská  služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

5.    Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne s obcou Hronské Kľačany v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

Článok VI.

Právna ochrana občana pri platení úhrady

 

1.    Po  zaplatení  úhrady  za  opatrovateľskú   službu  musí prijímateľovi opatrovateľskej služby   zostať    mesačne    z jeho    príjmu  najmenej  1,3  násobku  sumy životného minima pre jednu  plnoletú   fyzickú   osobu ustanovenej osobitným predpisom  ( zák. č.601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) -§73 ods.1 zákona.

2.    Prijímateľ opatrovateľskej služby nie je    povinný    platiť  úhradu  za opatrovateľskú  službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume   ustanovenej v ods. 1. -§73 ods. 6 zákona

3.    Prijímateľ opatrovateľskej   služby   platí    len časť  úhrady  za opatrovateľskú službu, ak jeho príjem je vyšší,  ako   suma  ustanovená v ods. 1  a  jeho  výška  nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za opatrovateľskú službu. - §73 ods.7 zákona

4.    Ak prijímateľ   opatrovateľskej  služby  nemá príjem  alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu,  môže   úhradu   za   opatrovateľskú službu alebo  jej  časť  platiť  aj  iná  osoba;   ods.  1 sa  nepoužije.  Osoba  podľa  prvej vety  môže  uzatvoriť  s obcou Hronské Kľačany zmluvu o platení úhrady  za  sociálnu službu.      -§73 ods.9

5.    Ak  podľa  ods. 1  nevznikne  prijímateľovi  opatrovateľskej   služby  povinnosť platiť úhradu za    opatrovateľskú    službu    alebo    jej    časť,   prechádza    táto  povinnosť  postupne   na   rodičov  a   deti,   ak   sa   ich   príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa  opatrovateľskej   služby.,   rodičom alebo  deťom  po  zaplatení úhrady za opatrovateľskú   službu  musí  mesačne  zostať  1,3 násobku sumy  životného  minima

       ustanovenej osobitným predpisom /zák. č.601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov).    

       Rodičia  alebo  deti  môžu  uzatvoriť s obcou Hronské Kľačany zmluvu  o platení   úhrady  za  sociálnu   službu.   - §73  ods.10  zákona

6.    Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa ods. 5 ., obec Hronské Kľačany rozhodne o povinnosti rodičov  alebo  detí   platiť    úhradu    za    opatrovateľskú  službu  alebo  jej  časť za prijímateľa   opatrovateľskej   služby,  ktorému  nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu, alebo jej časť.

 

7.    Ak podľa ods. 1  nevznikne   prijímateľovi   opatrovateľskej  služby  povinnosť platiť úhradu  za    opatrovateľskú  službu  alebo  jej  časť  a táto  povinnosť  nevznikne  ani  rodičom   alebo   deťom  a   prijímateľ opatrovateľskej  služby  zomrie,  nezaplatená úhrada   za   opatrovateľskú   službu  alebo jej časť je pohľadávka obce Hronské Kľačany, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.- §73 ods.13 zákona

                                                        

Článok VII.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 

1.   Obec Hronské Kľačany poskytuje opatrovateľskú službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej    služby.   Zmluva   o  poskytovaní  sociálnej  služby  musí  byť  uzatvorená spôsobom, ktorý je pre  prijímateľa opatrovateľskej služby  zrozumiteľný. -§74  ods.1 a ods. 2 písm. d) zákona v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

2.   Ak má   fyzická   osoba   záujem    o   poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná    podať   písomnú    žiadosť   o     uzatvorenie    zmluvy  o  poskytovaní sociálnej služby        obci Hronské Kľačany. -§74 ods. 3 zákona

3.   Žiadosť podľa ods. 2 obsahuje :

a.   meno a priezvisko fyzickej  osoby,   ktorej   sa má   poskytovať opatrovateľská

                       služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu

b.   druh   sociálnej   služby,    ktorá   sa    má  poskytovať fyzickej osobe uvedenej v písmene a)

c.   potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok

d.   doklady o majetkových pomeroch

e.   deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby

f.    iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy

g.   k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, fyzická osoba priloží  aj právoplatné  rozhodnutie o  odkázanosti  na sociálnu službu.

4.   Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje ( §74 ods. 7 zákona )

a.   označenie zmluvných strán,

b.   druh poskytovanej sociálnej služby,

c.   vecný rozsah sociálnej služby   podľa  § 15  zákona a formu poskytovania

sociálnej služby,

d.   deň začatia poskytovania sociálnej služby,

e.   čas poskytovania sociálnej služby,

f.    miesto poskytovania sociálnej služby,

g.   sumu úhrady za sociálnu službu,  spôsob jej  určenia a spôsob jej platenia,

h.   podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,

i.    dôvody odstúpenia od zmluvy,

j.    sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa §73 ods. 13 zákona.

5.   Ak   sa zmenia   skutočnosti,   ktoré  sú predmetom  zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,   možno  tieto   skutočnosti   zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli ( §74 ods.11 zákona ),      prípadne je možné zmluvu vypovedať tak, ako je uvedené v § 74 ods. 13 – 15 zákona.

6.   Ak sa zmenia   skutočnosti    rozhodujúce   na   určenie   úhrady za sociálnu službu –opatrovateľskú  službu podľa §73 zákona, obec Hronské Kľačany a prijímateľ opatrovateľskej služby   sú   povinní   uzatvoriť  dodatok  k zmluve  o  poskytovaní sociálnej   služby. -§74 ods. 12 zákona

Článok VIII.

Prechodné ustanovenia

 

1.   Fyzická  osoba,  ktorej  sa   poskytuje    opatrovateľská   služba  podľa  zákona    účinného do 31. 12. 2008  sa  považuje  za  odkázanú  na    túto  opatrovateľskú   službu do  nadobudnutia     právoplatnosti    rozhodnutia    o  odkázanosti     na sociálnu     službu podľa zákona účinného od 1.januára 2009 najdlhšie do 31.12.2010.           -§106 ods.2  zákona

2.   Fyzická  osoba,  ktorá  vykonáva   opatrovateľskú   službu    podľa   zákona    účinného

          od  1. januára  2009,   je    povinná    splniť  podmienku  ustanovenú  v   § 84  ods.9  do

          31. decembra 2011. -§ 109 ods. 2 zákona        

          /§ 84 ods. 9 zákona  –  opatrovateľom podľa tohto  zákona je  fyzická osoba, ktorá :

                     a/ má úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej  starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu (Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotných pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých  zákonov),alebo

b/  absolvovala akreditovaný kurz opatrovania  najmenej v rozsahu  220 hodín/

 

Článok IX.

Zrušovacie  ustanovenia

 

           Zrušuje sa VZN obce Hronské Kľačany č. 2/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Hronské Kľačany a to dňom nadobudnutia účinnosti VZN  č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Hronské Kľačany.

            

Článok X.

Záverečné ustanovenie

 

1.   Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronské Kľačany č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Hronské Kľačany a   bolo  schválené   na   zasadnutí Obecného  zastupiteľstva v Hronských Kľačanoch  dňa  20.04.2009 a nadobúda účinnosť 06.05.2009.

 

 

Ing. Miroslav Kollár

starosta obce 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka