Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Hronské Kľačany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Hronské Kľačany

Schválené: 27.8.2008

Vyhlásené: 18.8.2008

Účinnosť: 2.9.2008

Platné do: 1.9.2009

Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany  na základe  ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov a na  základe ust. § 114 ods.6  zákona č. 245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a   toto

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č. 1/2008

 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je

obec Hronské Kľačany

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Obec Hronské Kľačany je zriaďovateľom školského klubu detí pri Základnej škole, č.322, Hronské Kľačany.

 

(2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

 

(3) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Čl. 2

Výška príspevku

 

(1) Obec Hronské Kľačany  určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí nasledovne :

   - Pre zákonného zástupcu žiaka 60,-  Sk / 1,99 € /  mesačne

 

(2) Obec Hronské Kľačany môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak o to písomne požiada zákonný zástupca a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu – ( zákon č. 599/203 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

 

Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany.

 

(2)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany dňa 27.8.2008

 

(3)   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 2.9.2008

 

V Hronských Kľačanoch dňa 18.8.2008

 

                                                                                              Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                 starosta  obce

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka