Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Hronské Kľačany o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Schválené: 16.8.2010

Vyhlásené: 16.8.2010

Účinnosť: 1.9.2010

Platné do: 31.10.2012

Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany  na základe  ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov a na  základe ust. § 28 ods.5  zákona č. 245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a   toto

 

všeobecne   záväzné   nariadenie

č. 1/2010

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Obec Hronské Kľačany je zriaďovateľom materskej školy Materská škola, č. 319, Hronské Kľačany.

(2) Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

(3) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na  jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa §2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je    poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(5) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za dieťa,

a) ktoré ma prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená  prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto          prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Čl. 2

Výška príspevku  a podmienky platenia príspevku

 

(1) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, č. 319, Hronské Kľačany je 6 €  (slovom: šesť eur) za jedno dieťa  mesačne.  Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci poštovou poukážkou na účet zriaďovateľa v Poštovej banke, č. účtu 20275757/6500.

Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany.

(2)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany  dňa 16.08 2010.

(3)   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2010

 

V Hronských Kľačanoch  dňa 16.08.2010

 

                                                                                  Ing. Miroslav Kollár

                                                                                     starosta  obce

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka