Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Hronské Kľačany o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole v Hronských Kľačanoch a Materskej škole v Hronských Kľačanoch

Schválené: 12.9.2011

Účinnosť: 1.9.2011

Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany  na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov    v y d á v a   toto

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

 

č. 1/2011

 

   o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole v Hronských Kľačanoch a Materskej škole v Hronských Kľačanoch

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Obec Hronské Kľačany je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania- školskej jedálne

- školská jedáleň pri Základnej škole, č. 322, Hronské Kľačany

- školská jedáleň pri Materskej škole, č. 319, Hronské Kľačany

(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom alebo žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok.“ 

(3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka  a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni .

 

Čl. 2

Výška príspevku 

 

 

(1) Obec Hronské Kľačany určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka  a jedlo  v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení  podľa 2. finančného pásma nasledovne :

 

              Materská škola

  ( stravníci od 2 – do 6 rokov )                      Desiata        Obed      Olovrant       Spolu   €

                                                                         0,28             0,62          0,22               1,12

               Materská škola                                Desiata        Obed      Olovrant       Spolu   €

(stravníci 15-18/19 rokov – zamestnanci)        0,-                1,12           0,-                1,12

 

             Základná škola

( stravníci od 6 – do 11 rokov  )                     Desiata        Obed      Olovrant       Spolu   €

            (1.-4. ročník)                                     ............            0,95      .............              0,95 

 

              Základná škola

( stravníci od 11 – do 15 rokov )                    Desiata         Obed      Olovrant       Spolu   €

           (5. -9. ročník)                                      .............          1,01        ..............            1,01

 

             Základná škola                                  Desiata        Obed      Olovrant       Spolu   €

(stravníci 15-18/19 rokov – zamestnanci)                            1,12                                   1,12

 

(2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov .

 

Čl. 3

 Určenie podmienok platenia príspevku

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na účet:

- školská jedáleň pri MŠ Hronské Kľačany na základe vystaveného šeku školskej jedálne  vedenom v Dexia banke Levice č. účtu 7102515007/5600 a to mesačne vopred najneskôr do 25. dňa príslušného  kalendárneho mesiaca.

 

- školská jedáleň pri ZŠ Hronské Kľačany  na základe vystaveného šeku školskej jedálne  vedenom v Dexia banka Levice č. účtu 7102515007/5600 a to mesačne vopred najneskôr do 25. dňa príslušného  kalendárneho mesiaca.

 

(2) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto:

- v školskej jedálni pri MŠ Hronské Kľačany č. telefónu 6392006 deň dopredu alebo do 7,30 bežného dňa

 

- v školskej jedálni pri ZŠ Hronské Kľačany č. telefónu 6392006 do 7,30 bežného dňa

 

(3) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.

 

Čl. 4

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany.

(2)   Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany  dňa : 12.09.2011

(3)   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.09.2011

 

V Hronských Kľačanoch dňa: 12.09.2011

 

                                                                                              Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                   starosta obce

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka