Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Životné prostredie

Čo potrebujete vedieť pred podaním žiadosti o výrub drevín

Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny

 • Pojem „drevina“ je legislatívna skratka pre slovné spojenie „drevina rastúca mimo les“, ktorou sa v zmysle § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. rozumie strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu.
 • § 47 ods. 3 zákona č. 543/2003 Z. z.: „Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.“

 

 • Súhlas na výrub dreviny vydáva obec
 • v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody,
 • formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na  výrub dreviny.

 • Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub § 47 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane prírody/.

 

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa § 17 ods. 11 vykonávacej vyhlášky najmä preukázanie:

 • zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
 • nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
 • narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody (obec) prihliada na:

 • druh a zdravotný stav dreviny
 • funkciu a význam dreviny pre životné prostredie
 • na to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja
 • podmienky ochrany určené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na základe zákona (492/2006 Z. z.)

 

Obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do 31. marca. /(§ 17 ods. 10 vykonávacej vyhlášky/

              Kedy sa nevyžaduje súhlas na výrub drevín

 • § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. určuje podmienky, za splnenia ktorých je drevinu možné vyrúbať aj bez toho, aby bol vydaný súhlas na výrub dreviny
 • § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.: „Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2.“
 • § 47 ods. 4 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z.: „Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu.“ / je potrebná !!! Ohlasovacia povinnosť!!! /
 • § 47 ods. 4 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z.: „Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje a stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,“
 • § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z.: „Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.“
 • § 17 ods. 7 vyhlášky č. 24/2003 Z. z.: „Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.“- Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje, avšak  vyžaduje sa povinnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok takéhoto výrubu do piatich dní okresnému úradu (§ 47 ods. 6 + § 68 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z.)!!!
 • !!! § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z.: „Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov.“ / !!! Povinnosť vopred písomne oznámiť takýto výrub okresnému úradu (§ 47 ods. 7 + § 68 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z.) okrem § 9 ods. 1 písm. l)!!! /
 • § 47 ods. 4 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z.: „Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody.“
 • § 47 ods. 4 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z.: „Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny.“
 • § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z.: „Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.“ / !!!Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania stanovuje vyhláška č. 24/2003 Z. z. – pajaseň žliazkatý, beztvarec krovitý, kustovnica cudzia a javorovec jaseňolistý!!! /
 • § 47 ods. 4 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z.: „Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisov a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín.“
 • § 47 ods. 4 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z.: „Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje a územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].“

 
ziadost_o_vyrub_dreviny.docx(13.1 kB)Žiadosť o výrub dreviny
oznamenie_o_vyrube_dreviny.docx(21.1 kB)Oznámenie o výrube dreviny

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka