Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kľačany » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-1 z 1
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
161/2017Ronald LoskotMandátna zmluvaZabezpečenie služieb autorizovaným bezpečnostným technikom, zabezpečenie výkonu technika požiarnej techniky, vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby50,00 € (jednotková)1.4.2017nestanovený
Položky 1-1 z 1
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kľačany » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-10 z 10
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
D002/2016TOPSET Solutions s.r.o.Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podporea) záväzok poskytovateľa priebežne poskytovať nadobúdateľovi najnovšie aktualizácie b) záväzok nadobúdateľa zaplatiť poskytovateľovi raz ročne poplatky za aktualizácie programov c) úprava práv a povinností poskytovateľa a nadobúdateľa d) zmluva sa týka programov WinCity Dane a poplatky/Odpady 192,00 €1.1.201731.12.2019
445/2016Monika ObertováZmluva o poskytovaní odborných poradenských služiebPoskytovanie odb. por. služieb pri príprave a spracovaní žiadostí v rámci oper. programu Kvalita živ. prostr. pre prijím. za účelom realizácie akcie: Zníženie energ. náročnosti adm. budovy v obci Hr. Kľačany7 000,00 €20.12.201630.8.2017
427/2016ZSE Energia, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinyZáväzok dodávateľa v zmluvnom období a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa b) prevziať od odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta c) zabezpečiť pre odberateľa do odb. miest odberateľa distribúciu elektriny0,00 €1.12.2016nestanovený
453/2016Mgr. Lucia BrezinováZmluva o dielouskutočnenie kultúrno-spoločenskej akcie (a cappella koncertu) 200,00 €22.11.2016nestanovený
393/2016Peter Kováč, Hronské Kľačany č. 112Darovacia zmluva na peňažný darPoskytnutie peňažného daru vo výške 2 316,26 Eur (dvetisíc tristo šestnásť eur 26 centov) na pomoc rodiny Kováčovej pre jedenásť ročného syna Dávida Kováča č.d. 1122 316,26 €4.11.2016nestanovený
337/2016Prima Banka Slovensko, a.s.Zmluva o bežnom účteZriadenie účtu majiteľovi účtu0,00 €24.9.2016nestanovený
001/2016Stanislava AdamováZmluva o nájme nebytových priestorov Predmetom nájmu je nebytový priestor vo vlastníctve prenajímateľa, nachádzajúci sa v budove Obecného bytu postaveného na parcele č. 339/1, súp. č. 320, v katastrálnom území Hronské Kľačany včítane predmetného pozemku bez hnuteľných vecí v rozsahu 2,4 x 1,85 metra.33,00 € (jednotková)4.6.20164.9.2016
2016/11LUMA AUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, audit súladu výročnej správy za rok 2015, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 20151 140,00 €24.5.2016nestanovený
24177/2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o poskytovaní služieb č. 24177/2016Dodávanie údajov zo svojej databázy producentov odpadových vôd0,00 €7.5.2016nestanovený
546Liga proti rakovine SRZmluva o spolupráci verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov 2016"Spolupráca LPR SR a Spoluorganizátora pri usporiadaní verejnej fin. zbierky0,00 €22.3.201630.4.2016
Položky 1-10 z 10
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kľačany » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 17
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
9/2015Milan Adam, Hronské Kľačany 628Nájomná zmluvapoľnohospodárske pozemky vo výmere 342 m2 v katastrálnom území Hronské Kľačany, časť parc.č. 346/12,93 € (jednotková)1.1.201631.12.2017
D002/2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SlovenskaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestZáväzok poskytovateľa poskytovať používateľovi plnenia uvedené v tomto článku zmluvy. Právo používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto zmluvy.0,00 €22.12.2015nestanovený
6817904212Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupPoistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlapoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla97,50 € (jednotková)28.10.2015nestanovený
8/2015Roman ChmeloNájomná zmluvapoľnohospodárske pozemky vo výmere 30 m2 v katastrálnom území Hronské Kľačany, časť parc.č. 151/5 podrobne špecifikované podľa pripojenej prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy0,52 €3.1.201531.12.2016
7/2015Milan AdamNájomná zmluvapoľnohospodárske pozemky vo výmere 795 m2 v katastrálnom území Hronské Kľačany, časť parc.č. 348/3 podrobne špecifikované podľa pripojenej prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy20,40 €3.1.201531.12.2017
6/2015Anton AdamNájomná zmluvapoľnohospodárske pozemky vo výmere 1 758 m2 v katastrálnom území Hronské Kľačany, časť parc.č. 489/3, 494 podrobne špecifikované podľa pripojenej prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy45,24 €3.1.201531.12.2017
4/2015Alojzia SlušnáNájomná zmluvapoľnohospodárske pozemky vo výmere 342 m2 v katastrálnom území Hronské Kľačany, časť parc.č. 346/1 podrobne špecifikované podľa pripojenej prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy8,79 €3.1.201531.12.2017
3/2015Ján ChmeloNájomná zmluvapoľnohospodárske pozemky vo výmere 30 317 m2 v katastrálnom území Hronské Kľačany, časť parc.č. 460/1, 460/2, 460/4, 460/6, 460/8, 460/9, 460/10 podrobne špecifikované podľa pripojenej prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy 670,74 €3.1.201531.12.2017
2/2015Blanka ValkovičováNájomná zmluvapoľnohospodárske pozemky vo výmere 1 386 m2 v katastrálnom území Hronské Kľačany, časť parc.č. 460/2, 460/6 podrobne špecifikované podľa pripojenej prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy35,67 €3.1.201531.12.2017
1/2015Kováčiková AnnaNájomná zmluvapoľnohospodárske pozemky vo výmere 726 m2 v katastrálnom území Hronské Kľačany časť parc.č. 460/6 podrobne špecifikované podľa pripojenej prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy.18,69 €3.1.201531.12.2017
319/2015Slovak Telekom, a. s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služiebBalík Magio Internet L, Biznis linka 2000,00 €11.9.2015nestanovený
212/2015Dominik HalabukKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti vedenej v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Leviciach, okres Levice, obec Hronské Kľačany, kat. úz. Hr. Kľačany, na liste vlastn. č. 1 a to: parcela C-KN č. 229/4 vedenú ako ostatné plochy vo výmere 24 m2 600,00 €13.8.2015nestanovený
Občianske združenie Kresťanský športový klub Juventus LeviceNájomná zmluva o prenájme areálu futbalového ihriskaUžívanie futbalového ihriska nachádzajúceho sa v Hr. Kľačanoch na futbalvoé zápsy futbal. klubu KŠK Juventus Levice (dorast)20,00 € (jednotková)10.7.2015nestanovený
2015/10LUMA AUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky  950,00 €10.6.2015nestanovený
003/2015Stanislava AdamováZmluva o nájme nebytových priestorovPrenechanie nebytového priestoru a pozemku prenajímateľovi do dočasného užívania nájomcovi na dohodnutý účel, ktorým je prevádzkovanie zmrzlinového stánku a administratívy k uvedeným činnostiam99,00 €11.6.201513.9.2015
Položky 1-15 z 17
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kľačany » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 39
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5100015676 - 2015ZSE Energia, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinyDodávať elektrinu do odberných miest odberateľa uvedených v prílohe č. 1 zmluvy v dohodnutom množstve, čase a kvalite gar. tech. podm. DS podľa dohod. produktu dodávky elektr.0,00 €5.12.2014nestanovený
121447317Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
121447316Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
121447312Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
121447555Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
121449439Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
121447487Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
121449438Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
121447299Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
121447295Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
121447294Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
121447293Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
121447291Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS0,00 €22.12.2014nestanovený
1-1317192285Slovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služiebAktivácia služby CLIP0,00 €18.11.2014nestanovený
1-130221022558Slovak Telekom, a.s.Kúpna zmluvaTelefón - Gigaset C53019,90 €10.11.2014nestanovený
Položky 1-15 z 39
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kľačany » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-3 z 3
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
736/12/2008TOPSET Solutions s.r.o.Dodatok ku zmluve č. 736/12/2008 - Zmluva o aktualizácii programovAktualizačný poplatok0,00 €8.1.2013nestanovený
Le-1/2013-Štev.Poľnohospodárske družstvo Hronské KľačanyKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti 313,50 €8.4.2013nestanovený
0/2013/002/000Ing. Slušný Miloš, Ing. Slušná EvaZámenná zmluvaZámena nehnuteľnosti - pozemkov0,00 €11.2.2013nestanovený
Položky 1-3 z 3
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kľačany » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-6 z 6
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
540337VOLKSBANK Slovensko, a.sZmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiamZriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam0,00 €7.9.2012nestanovený
352/2012DUO PODSENÍK, s.r.o.Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti 100 000,00 €2.8.2012nestanovený
33/2012LUMA AUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2011 240,00 €20.6.2012nestanovený
2012/30LUMA AUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2011 700,00 €11.6.2012nestanovený
270/2012Slovenská katolícka charitaZmluva o spolupráciRozdávanie potravín0,00 €4.4.2012nestanovený
127/2012Slovak Telekom, a. s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebZmeny adresy umiestnenia koncového bodu siete služby prostredníctvom TP, resp. prístupu ISDN, a súčasne služby DSL0,00 €29.2.2012nestanovený
Položky 1-6 z 6
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kľačany » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-5 z 5
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
21/2011LUMA AUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit konsolidovanej účtovnej závierky 240,00 €15.5.2011nestanovený
153/2011Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuDotácia na úhradu nákladov na podporu športu 200,00 €23.6.2011nestanovený
5100015676ZSE Energia, a.s.Dodatok Ponuka E. Stabil 2012 - 2013Doplnenie Zmluvy v článku osobitné dojednania0,00 €1.7.2011nestanovený
4083319712009Slovak Telekom, a. s.Dodatok k zmluve o pripojení - vysokorýchlostný internetPoskytovanie služby internet0,00 €9.9.2011nestanovený
172/2012Ing. Erika Kupčová, Roman KupčaZámenná zmluva na pozemokZámena pozemku0,00 €21.1.2011nestanovený
Položky 1-5 z 5

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com


Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, súčasťou ktorej je aj prezentácia obce Hronské Kľačany.

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 23.5.2017

meniny má: Želmíra

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

webygroup

Úvodná stránka